Utvidgandet av läroplikten

Målet är att alla som går ut grundskolan ska genomgå en utbildning på andra stadiet. Läropliktsåldern höjs till 18 år. Handledningen och tjänsterna inom elev- och studerandevården ökas liksom också grundskolans möjligheter att säkerställa att varje studerande har tillräckliga färdigheter för att klara av en utbildning på andra stadiet.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Utvidgningen av läroplikten trädde i kraft år 2021. Lagen tillämpades första gången på dem som under våren gick på nionde klass (i huvudsak personer födda 2005).

Framöver tar läroplikten slut när man fyller 18 år eller då man för det avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen).

Att man höjer läropliktsåldern till 18 år och utvidgar läroplikten till att omfatta även andra stadiet förutsätter att de som går ut grundskolan har det kunnande, de färdigheter och den kompetens som krävs inom andra stadiet.

Uppföljningen av utvidgningen av läroplikten

Undervisnings- och kulturministeriet uppföljer genomförandet av utvidgningen av läroplikten 2021–2024. Uppföljningen omfattar sju breda ämneshelheter och baserar sig på de uppföljningsbehov som beskrivs i regeringens proposition samt på de 22 uttalanden som riksdagen skrivit in i samband med att lagen godkändes.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen ansvarar tillsammans för genomförandet av uppföljningen.

Beredning av reformen  

Riktlinjer om utvidgandet av läroplikten finns i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. 

Statsrådet avlät den 15 oktober 2020 en regeringsproposition till riksdagen om att förlänga läroplikten till 18 års ålder. Republikens president stadfäste läropliktslagen den 30 december 2020. Läropliktslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021.

Bestämmelserna i läropliktslagen har preciserats utifrån utvecklingsbehov som upptäckts i samband med verkställigheten. De viktigaste ändringarna gäller ställningen för minderåriga som kommer till Finland för att studera och 17-åriga läropliktiga, inkvarterings- och reseersättningar, läromaterialstillägg för folkhögskolornas utbildning för läropliktiga, förbättring av tillgången till uppgifter vid övergångsfaser, anvisande av studieplats samt anteckning av mängden undervisning och handledning i ePUK. Dessutom gjordes några andra ändringar för att förtydliga bestämmelserna. Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2022.

Läroplikt-broschyrer

Aktuellt

Preciseringar av läropliktslagen

UKM
Pressmeddelande 23.12.2021 10.20

Ett brett utvecklingsprogram för studiehandledningen

UKM
Pressmeddelande 18.6.2020 9.37

Lagförslaget om utvidgning av läroplikten på remiss

UKM
Pressmeddelande 30.4.2020 15.19

Mer information

Frågor gällande den grundläggande utbildningen

Marja Penttilä, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330400   E-postadress:

Frågor gällande skolresor på andra stadiet