Utvärdering av upphovsrättssystemet

Utvärderingen av upphovsrättssystemet resulterar i kunskapsunderlag för beslutsfattande, bidrar till att identifiera vilka områden som bör utvecklas samt förbättrar upphovsrättssystemets transparens och ger intressentgrupperna större beredskap tillställningstaganden och diskussioner kring politiken på upphovsrättens område.

Utvärdering av upphovsrättssystemet som kunskapsunderlag för beslutsfattande och planering

Utvärderingen av upphovsrättssystemet resulterar i kunskapsunderlag för beslutsfattande, bidrar till att identifiera vilka områden som bör utvecklas samt förbättrar upphovsrättssystemets transparens och ger intressentgrupperna större beredskap tillställningstaganden och diskussioner kring politiken på upphovsrättens område.

Det kulturpolitiska forskningscentret (Cupore) har sedan 2009 gjort utvärderingar av hur välfungerande det upphovsrättsliga systemet är samt utvecklat utvärderingsmetoderna.

Projekt för utvärdering av metoderna för utvärderingar av upphovsrättssystemen

Undervisnings- och kulturministeriet finansierade åren 2009-2016 ett projekt för en utvärdering av det upphovsrättsliga systemet, som Det kulturpolitiska forskningscentret (Cupore) hade hand om.  Projektet utformade och utvecklade ett metodologiskt ramverk för utvärdering av vårt nationella upphovsrättssystem.

Med hjälp av de kvantitativa, kvalitativa och beskrivande metoder som hade valts för ramverket utvärderades

  • verksamhetsmiljön 
  • olika aspekter av systemet
  • systemet som helhet betraktat

Projektet har resulterat i två handböcker och därtill publicerat resultaten från pilotförsöket som du hittar på Cupores webbplats.

Utvärdering av upphovsrättssystemet som underlag för beslutsfattande

Det kulturpolitiska forskningsinstitutets nya projekt som inleddes 2016 fortsätter utvärderingsarbetet med utgångspunkt i de resultat som projektet för en utvärdering av upphovsrättssystemen ledde till. 

Det nya projektet handlar dels om en allmän analys av det upphovsrättsliga systemet i Finland samt om utarbetandet av en mängd indikatorer för en kontinuerlig uppföljning av hur välfungerande systemet är och en utvärdering av det i enlighet med principerna för god förvaltningssed.

 

På andra webbplatser

Utvärdering av upphovsrättsystemet som stöd för beslutsfattande

Publikationer inom ramen för projektet:

Tiina Kautio, Nathalie Lefever & Milla Määttä 2016. Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems: Methodology Framework. Cupore publications 26 / Cupore webpublications 37.

Tiina Kautio, Nathalie Lefever & Milla Määttä 2016. Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems: Toolkit of Questionnaires for Interviews, Focus Group Studies and Surveys. Cupore publications 27 / Cupore webpublications 38.

Assessing Copyright and Related Rights Systems: results of the piloting of the methodology framework in Finland. Cupore webpublications 39:1 - 39:37.

The Capital Value of Copyright Assets in Finland. Cupore webpublications 11.

Ytterligare information

Anna Vuopala, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330331   E-postadress: