Uppföljande forskning om försöket med tvåårig förskoleundervisning

Genom den uppföljande forskningen om försöket med tvåårig förskoleundervisning uppföljs och utvärderas bland annat verkställandet, pedagogiska och funktionella förfaranden samt redogörs för erfarenheterna av försöket.

I den uppföljande forskningen görs en systematisk och mångsidig utvärdering av bland annat

•    hur syftet med den tvååriga förskoleundervisningen förverkligas
•    vilka erfarenheter barn, familjer och personal i fostrande uppgifter har av försöket
•    hur en längre förskoleundervisning påverkar utvecklingen av barnens inlärningsfärdigheter.

Utvecklingen av barnens färdigheter följs upp fram till de inledande skolåren. I den uppföljande forskningen jämförs barn som ingår i försöksgruppen och i en kontrollgrupp med varandra när man utreder vilka effekter den tvååriga förskoleundervisningen har haft på barnen. I fråga om försöket ska försökskommunen delta i extern utvärdering av sin verksamhet.

Genomförandet av försöket och dess effekter på barnen ska följas upp och utvärderas både under och efter försöket. I försöket med tvåårig förskoleundervisning deltar totalt cirka 10 000 barn födda åren 2016 och 2017. I försökskommunerna eller kommungrupperna utgör de övriga barnen som hör till samma ålderskohorter kontrollgruppen.

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Eftersom undersökningen grundar sig på lag behöver vårdnadshavaren inte separat anmäla sitt barn till undersökningen. Vårdnadshavaren har emellertid rätt att när som helst under undersökningen avbryta barnets deltagande eller återkalla samtycket. Avbrytandet eller återkallandet av samtycket kan göras utan att ange en orsak, och det medför inga påföljder. Återkallande av samtycket kan göras genom att man meddelar detta till barnets daghem. Också för barnet är deltagandet frivilligt.

Den uppföljande forskningen genomförs av en forskningsgrupp som undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslut om. För den uppföljande forskningen har det gjorts en förhandsbedömning i enlighet med anvisningar från forskningsetiska delegationen.

Enligt förslaget är undervisnings- och kulturministeriet personuppgiftsansvarigt vid behandlingen av personuppgifter i anknytning till uppföljningsmaterialet, eftersom ministeriet baserat på sin lednings- och styrningsuppgift enligt 3 § i försökslagen fastställer ändamålen och metoderna för behandlingen.
 

 

Ytterligare information

Mervi Eskelinen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330160   E-postadress: