Handlingars offentlighet och begäran om information

Myndighetshandlingar är offentliga, om inte offentligheten särskilt begränsas genom lag. Var och en har rätt att få uppgifter ur en offentlig handling. Denna sida är undervisnings- och kulturministeriets beskrivning av handlingars offentlighet, vars syfte är att ge handledning och stöd i framställningen av begäranden om information till ministeriet. 

De datamaterial och handlingar som undervisnings- och kulturministeriet har i sin besittning hänför sig till ministeriets uppgifter och ansvarsområden. Undervisnings- och kulturministeriet är en sådan informationshanteringsenhet som avses i informationshanteringslagen. Ministeriet upprätthåller en beskrivning av de informationslager och det ärenderegister som det förvaltar i enlighet med 28 § i informationshanteringslagen (906/2019). Till den informationshanteringsenhet som ministeriet bildar hör dessutom olika självständiga organ.

Beskrivningen av handlingars offentlighet innehåller uppgifter om

  1. informationssystem som innehåller uppgifter som hör till ärenderegistret eller till informationshanteringen i samband med tjänsteproduktion, 
  2. vilken myndighet som beslutar om utlämnande av information från ärenderegistret eller informationssystemet samt dess kontaktuppgifter för begäran om information, 
  3. datamaterial som ingår i informationssystemen enligt uppgiftsgrupp; 
  4. söktermer med vilka handlingar tekniskt kan sökas i en myndighets ärenderegister eller informationssystem, 
  5. öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt gränssnitt.

Rätt till offentlig information

Myndighetshandlingar är offentliga, om inte handlingarna är sekretessbelagda enligt offentlighetslagen eller någon annan lag. 

Offentlighetsprincipen tillämpas på myndighetshandlingar. Med myndighetshandling avses en handling som innehas av en myndighet och som har upprättats av myndigheten eller av någon som är anställd hos en myndighet eller som har inkommit till en myndighet för behandling av ett visst ärende eller i övrigt inkommit i samband med ett ärende som hör till myndighetens verksamhetsområde eller uppgifter. 

Uppgifter och handlingar på webben

Undervisnings- och kulturministeriet publicerar information och handlingar om sin verksamhet på webben.

Att begära information

Om du inte hittar den information du behöver på webbplatsen eller från andra källor, kan du be om den hos undervisnings- och kulturministeriet genom att lämna en begäran om information enligt offentlighetslagen till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor. Begäranden om information och behandlingen av dem registreras i statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem VAHVA. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om lämnande av information. Vi behandlar din begäran så fort som möjligt.

Begäran om information måste vara tillräckligt noggrann för att vi ska kunna ta reda på vilka handlingar den gäller. Vi hjälper dig vid behov att rikta din begäran till rätt handling.

Registratorskontorets kontaktuppgifter:
[email protected]
Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29 00023 Statsrådet

För utlämnande av en handling och för framtagande av uppgifter kan en avgift tas ut med stöd av 34 § i offentlighetslagen.

Om den begärda handlingen eller informationen är sekretessbelagd, har den som begär den rätt att få ett överklagbart beslut i ärendet. Om den information du begär inte hör till undervisnings- och kulturministeriet, överför vi din begäran till den myndighet som svarar för ärendet.

Datamaterial och handlingsregister

De datamaterial och handlingar som undervisnings- och kulturministeriet har i sin besittning hänför sig till ministeriets uppgifter och ansvarsområden.

Ministeriet ansvarar för:
• forskning, utbildning och småbarnspedagogik
• konst, kultur, idrott och motion och ungdomsarbete
• arkivväsendet, museiväsendet och det allmänna biblioteksväsendet
• evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund
• studiestöd
• upphovsrätt

Undervisnings- och kulturministeriet för ett register över ärenden som behandlas och avgörs vid ministeriet.

Uppgifterna i ärenderegistret ingår i följande informationssystem: