StudiestödssystemetTyttö lukee ja opiskelee

Syftet med studiestöd är att trygga utkomsten för en person som studerar på heltid i den mån personen behöver ekonomiskt stöd. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att leda, styra och utveckla studiestödsverksamheten. 

Folkpensionsanstalten (Fpa) är den verkställande parten då det gäller studiestödet, i samarbete med läroanstalterna.

Studiepenning, studielån och bostadstillägg

Det studiestöd som betalas ut under studierna består av en studiepenning, ett bostadstillägg och ett studielån, som banken beviljar men som staten står som garant för.

Det går att få studiestöd för gymnasie- och yrkesstudier och ända upp till högskolestudier. Vuxna studerande kan få vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden.

Studierna ska vara på heltid och den studerande ska avancera i sina studier för att få stöd. Vidare ska det gå att påvisa att det ekonomiska stödet behövs. Såväl den studerandes som den studerandes föräldrars inkomster påverkar studiepenningens storlek. Studestödet betalas ut en begränsad til för högskolestudier.

Om den studerande har avlagt högskoleexamen inom utsatt tid ersätts en del av studielånets amorteringar i form av studielånskompensation. Personer med små inkomster kan beviljas ränteunderstöd för betalning av studielånets räntor.

Studerande överfördes till att omfattas av det allmänna bostadsbidraget från och med den 1 augusti 2017. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bostadsbidraget.

De studerande som bor på hyra utomlands samt de studerande som i Finland studerar på en avgiftsbelagd linje i en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem ska fortfarande omfattas av bostadstillägget.

Skolresestöd

Stödet för skolresor är avsett att ersätta kostnaderna för skolresor för studerande i en yrkesläroanstalt, på gymnasienivå samt inom grundläggande utbildning för vuxna. Stödet betalas antingen till den studerande eller till den part som arrangerar skoltransporter. I det senare fallet erbjuds en färdbiljett till nedsatt pris. Grunderna för hur kostnaderna för skolresor räknas ut föreskrivs genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

Måltidsstöd

Högskolestuderandes måltidsstöd betalas ut till den som driver en studentrestaurang. Det pris som den studerande betalar för måltiden är ett subventionerat pris. Statsrådet fastställer maximipriserna för olika måltidshelheter.

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Telefon:0295330110   E-postadress: