UpphovsrättsorganisationerNeuvottelijat. KUVA: Gorilla

Upphovsrättsorganisationerna representerar upphovsmän, konstnärer och företag inom sin sektor och kasserar in samt redovisar upphovsrättsersättningar som tillkommer dessa. Genom beslut av undervisnings- och kulturministeriet kan de också sköta licensärenden i egenskap av avtalslicensorganisationer. Vidare kan ministeriet ge organisationerna särskilda uppgifter som anknyter till ersättningar och användningsavgifter.

Upphovsrättsorganisationerna beviljar tillstånd att använda skyddat material, uppbär ersättningar för användningen och redovisar dem för innehavarna av rättigheterna i enlighet med de redovisningsregler som det beslutas om inom organisationen. De förhandlar också bl.a. med förlag och radio- och televisionsföretag om de allmänna villkoren för att få använda rättigheterna.

Upphovsrättsorganisationernas verksamhet grundar sig på fullmakter som rättsinnehavarna har gett eller på avtal genom vilka innehavarna av rättigheterna för över sina rättigheter till organisationen för att förvaltas och övervakas av den.   

Det är ofta lättare och enklare för användarna av verken att skaffa rättigheter och betala ersättningar via organisationen.

Upphovsrättsorganisationer inom olika sektorer

I Finland finns det sju upphovsrättsorganisationer: APFI, Avate, Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto.

Audiovisual Producers Finland - APFI ry övervakar rättigheterna för producenter av audiovisuella produktioner.

Avate Aktörer inom audiovisuella branschen i Finland är en upphovsrättsorganisation för upphovsmän inom audiovisuella branschen. Avate representerar manusförfattare och 
regissörer och arbetar på filmområdet för att främja professionell filmproduktion och sakliga avtal.

Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex ry främjar och övervakar utövande artisters och ljudupptagningsproducenters rättigheter samt kasserar in ersättningar för offentligt framförande av inspelad musik och redovisar ersättningarna för dem som är berättigade till dem.

Kopiosto ry är upphovsmännens, utövarnas och förläggarnas gemensamma organisation. Kopiosto övervakar bl.a. de rättigheter som sammanhänger med kopiering, inspelning och vidaresändning av radio- och televisionssändningar.

Upphovsrättsföreningen för den visuella sektorns konstnärer Kuvasto ry övervakar bildkonstnärernas rättigheter på bildkonstverkens användningsområden.

Tonsättarnas upphovsrättsbyrå Teosto ry övervakar tonsättares, textförfattares, arrangörers och musikförläggares rättigheter när det gäller offentligt uppförande och inspelning av musik på fonogram.

Sanasto ry är en riksomfattande ideell förening som förvaltar författares och översättares upphovsrättigheter. Föreningens syfte är att främja, övervaka och förvalta skribenters rättigheter, som grundar sig på upphovsrättslagen, i Finland och i utlandet.

Övriga organisationer

Vid sidan av organisationerna sköter Upphovsrättens informations- och övervakningscentral information och övervakning i anslutning till upphovsrätt. Till uppgifterna hör bl.a. arbete mot piratverksamhet.

Upphovsrättsliga Föreningen i Finland fungerar som ett allmönt diskussionsforum för upphovsrättsfrågor. Inom ramen för föreningens verksamhet fungerar Upphovsrättsinstitutet som publicerar utredningar och annat material i anslutning till upphovsrätt.

Ytterligare information

Perttu Virtanen, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330505   E-postadress: