Elev- och studerandevård

Elever inom förskoleundervisningen kouluruokailu. KUVA: Liisa Takala/ OKMoch den grundläggande utbildningen och studerande i gymnasiet har rätt till elevhälsa.

Elevhälsan består av elevhälsa och elevhälsotjänster enligt utbildningsanordnarens läroplan. Tjänsterna består av psykolog- och kuratorstjänster samt skol- och studerandehälsovårdens tjänster. I förskoleundervisningen ordnas elevvårdens hälsovårdstjänster som rådgivningstjänster för åldersklassen enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Elevhälsan ordnas primärt som förebyggande, gemensam verksamhet som stöder hela läroanstalten. I läroanstaltsgemenskapen innebär detta åtgärder som främjar verksamhetskulturen och bl.a. den gemensamma verksamheten, samarbetet mellan hemmet och läroanstalten samt säkerheten.

Den studerande har också rätt till individuellt inriktad elevhälsa som strävar efter att främja den studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och delaktighet samt att förebygga problem. Det handlar också om att trygga tillgången till och kvaliteten på elevhälsotjänsterna samt det tidiga stödet.

Elevhälsan genomförs och styrs som en funktionell helhet och genom mångprofessionellt samarbete mellan undervisningsväsendet, social- och hälsovården, de studerande, deras vårdnadshavare och andra nödvändiga aktörer.

Anordnande av elevhälsa

Utbildningsanordnaren svarar för att elevhälsoplanen enligt läroplanen verkställs. Elevhälsan ska ordnas i samarbete mellan olika aktörer så att den utgör en fungerande, sammanhängande helhet. Utbildningsanordnaren ska informera den studerande och dennes vårdnadshavare om den elevhälsa som erbjuds och vid behov styra den studerande till elevhälsotjänsterna.

Den studerandes egna önskemål och åsikter ska i enlighet med hans eller hennes ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga förutsättningar beaktas i åtgärder och avgöranden som gäller honom eller henne. En minderårig får under förutsättningar som fastställs i lagen förbjuda att hans eller hennes vårdnadshavare deltar i behandlingen av ett elevhälsoärende som gäller den minderårige samt förbjuda att sekretessbelagda elevhälsoupplysningar som gäller honom eller henne lämnas ut till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren har inte rätt att förbjuda en minderårig att anlita elevhälsotjänster.

Den social- och hälsovården som läroanstalten är placerad i svarar för att ordna elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster på sitt område oberoende av den studerandes hemort. En minderårig studerande har rätt att avgiftsfritt anlita sådan elevhälsa som han eller hon behöver för att kunna delta i undervisningen eller utbildningen

Styrning och tillsyn

Beslut om samarbetet mellan hemmet och läroanstalten, om de centrala principerna för elevhälsan och om målen för den elevhälsa som hör till undervisningsväsendet fattas som en del av grunderna för läroplanen (eller i övriga bestämmelser enligt vad som föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen).

Utbildningsanordnaren ska utvärdera genomförandet av och genomslagskraften för elevhälsan och handha egenkontrollen av elevhälsan som helhet tillsammans med social- och hälsovården och undervisningsväsendet i kommunen.

Institutet för hälsa och välfärd svarar i samarbete med Utbildningsstyrelsen för den riksomfattande styrningen och utvecklingen av elevhälsotjänsterna. Regionförvaltningsverken övervakar att utbildningsanordnaren ordnar elevhälsan enligt läroplanen.

På andra webbplatser

Utbildningsstyrelsen: Trygghet och elevvård
Information om trygghet, beredskap för kriser och behandling av kriser

Institutet för hälsa och välfärd: Elevhälsa
Information om gemensam och individuell elevhälsa, skol- och studerandehälsovården

Ytterligare information

Anne-Marie Brisson, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330079   E-postadress: