Finansiering av allmänbildande utbildning

Förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet som leder till examen är avgiftsfri. I den grundläggande utbildningen omfattar avgiftsfriheten därtill läromedel och läroböcker, nödvändiga skoltransporter och skolmaten. Utbildningen på andra stadiet är i motsvarande omfattning avgiftsfri till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år eller tills den studerande har avlagt examen på andra stadiet. I gymnasieutbildningen är under dessa förutsättningar också de fem prov som ska avläggas för studentexamen samt omtagningar av underkända prov avgiftsfria. Om den studerande samtidigt genomgår yrkesutbildning och gymnasiets lärokurs upphör rätten till avgiftsfri utbildning först när den studerande har avlagt yrkesinriktad examen och studentexamen, dock senast vid utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

För morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning kan man ta ut en månadsavgift som bestäms av kommunen. Skäliga avgifter kan också tas ut av elever inom den grundläggande konstundervisningen. I gymnasiet är skolmåltiderna gratis även för de studerande som inte uppfyller ovan nämnda villkor, och de kan också få stöd för skolresorna. I det fria bildningsarbetet kan man ta ut skäliga avgifter för undervisningen.

Studerandena kan få studiestöd för heltidsstudier vid gymnasiet och folkhögskolor. För vuxenstuderande finns därtill egna stödformer.

Staten och utbildningsanordnaren ansvarar för finansieringen

Ansvaret för finansieringen av undervisningsväsendet och byggandet av skolor fördelas mellan staten och de lokala utbildningsanordnarna. Lokala utbildningsanordnare får statsandel för kostnader för att grunda och driva läroanstalter.

Statsandelssystemet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Staten deltar i finansieringen av undervisningsväsendets tjänster genom statsandelssystemet. Statsandelssystemet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning består av statsandelen för basservice och hemkommunsersättningarna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning som handhas av finansministeriet samt av statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet som handhas av undervisnings- och kulturministeriet. Utöver kommunerna täcker finansieringssystemet även privata utbildningsanordnare och samkommuner. I förvaltningen av finansieringssystemet fungerar undervisnings- och kulturministeriet som statsbidragsmyndighet. Utbildningsstyrelsen svarar för datainsamlingen, datatjänsterna och rådgivningen av klienter i fråga om statsandelssystemet. 

Finansieringen som handhas av finansministeriet

Statsandelsfinansieringen av kommunal basservice grundar sig på invånarantalen enligt kommunens åldersklasser och grundpriser som fastställs per invånare i olika åldersklasser samt på ökningar och tilläggsdelar som beror på omständigheterna i kommunen. Hemkommunsersättningen fastställs på basis av kalkylerade kostnader för kommunens förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Ersättningen fastställs separat för barn i åldern 6, 7-12 och 13-15 år. Finansministeriet beslutar årligen om hemkommunsersättningens grunddel för varje kommun. Hemkommunsersättningarna beaktas centraliserat i samband med utbetalningen av statsandelar. 

Finansieringen som handhas av undervisnings- och kulturministeriet

I lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) föreskrivs om finansiering av sådana funktioner inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som inte finansieras med den åldersklassbaserade statsandelen som sköts av finansministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet sköter finansieringen av grundläggande utbildning i fråga om tilläggsundervisning, undervisning för invandrare som förbereder för grundläggande utbildning, förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas för andra än läropliktiga samt undervisning som ordnas utomlands, undervisning som grundar sig på förlängd läroplikt, skolhemsundervisning, grundläggande utbildning som ordnas i internatform och flexibel grundläggande utbildning. Bestämmelser om dessa undervisningsformer finns i lagen om grundläggande utbildning. Finansieringen av dessa grundar sig på antalet elever och på ett pris per enhet som fastställs per elev.

Finansieringen av undervisningsväsendets driftskostnader betalas direkt till utbildningsanordnaren, dvs. den kommun, samkommun eller privata sammanslutning eller stiftelse vars läroanstalt den studerande antagits till. Användningen av den beviljade finansieringen är inte bunden till grunderna för beviljande och kalkylering av finansieringen, utan kommunen eller en annan utbildningsanordnare kan besluta hur medlen fördelas.

Finansiering av gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och fritt bildningsarbete

Statsandelen för gymnasieutbildning beviljas enligt kalkylerade grunder. I gymnasiet bestäms finansieringen på basis av antalet studerande och ett pris per enhet som fastställs per studerande. I gymnasieutbildning är kommunens finansieringsandel för undervisningsväsendets driftskostnader ca 64 procent av statsandelsgrunderna som hör till kommunens finansieringsandel. I morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever är enheten som används en handledningstimme och inom grundläggande konstundervisning används undervisningstimmar.

I finansieringen för det fria bildningsarbetet finns ingen lagstadgad kommunandel. I finansieringen av medborgarinstitut, folkhögskolor och sommaruniversitet är statsandelen 57 % och i finansieringen av studiecentraler och idrottsutbildningscenter 65 %.

Statsunderstöd

Statsandelssystemet kompletteras med olika statsunderstöd som beviljas ur undervisnings- och kulturministeriets andel av statsbudgeten för utbildning och utveckling av utbildningen.

Ytterligare information

Hanna Salokaarto, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330231   E-postadress:


Jari Rutanen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330011   E-postadress:


Johannes Peltola, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) Telefon:0295330292   E-postadress: