Grundskolan

Undervisningen som ges i grundskolorna är allmänbildande undervisning i årskurs 1-9. Grundläggande utbildning kan också ges vid folkhögskolor, vuxengymnasier eller andra läroanstalter.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att ordna grundläggande utbildning för barn i läropliktsåldern på sitt område. Statsrådet kan också bevilja registrerade sammanslutningar, stiftelser eller staten tillstånd att ordna grundläggande utbildning.

Kommunen anvisar eleven en närskola där undervisning ges på elevens eget modersmål om utbildningsanordnaren är skyldig att ordna undervisning på det språket. Eleven kan även söka till någon annan skola än den närskola som anvisats.

Staten deltar i kostnaderna för den grundläggande utbildningen genom att betala utbildningsanordnaren statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice.

Syften, läroplaner och timfördelning 

Enligt lagen om grundläggande utbildning är målet för undervisningen att stödja elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet.

Statsrådet beslutar om den grundläggande utbildningens allmänna riksomfattande mål samt om fördelningen av den tid som används för grundläggande utbildning för undervisning i olika läroämnen och ämnesgrupper samt för elevhandledning (timfördelning).

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för och det centrala innehållet i den grundläggande utbildningens olika läroämnen, ämneshelheter och elevhandledning samt om de centrala principerna för samarbetet mellan hemmet och skolan och för elevvården och om målen för den elevvård som hör till undervisningsväsendet (grunderna för läroplanen).

Läroplanerna (LP) som grundar sig på de riksomfattande grunderna för läroplanen utarbetas separat för varje kommun och/eller skola. Läroplanen styr och utvecklar skolans praktiska undervisningsverksamhet.

Ytterligare information

Heli Nederström, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330122   E-postadress: