Samarbete på internationell och EU-nivåMaapallo kädessä

Undervisnings- och kulturministeriets roll i det internationella samarbetet inom biblioteksbranschen är att redan i beredningsskedet påverka beslut på statlig nivå och på EU-nivå samt att fungera som samarbetspart i anslutning till olika förvaltningsuppgifter inom biblioteksbranschen.

EU:s utbildnings-, ungdoms- och kulturministerråd behandlar kulturanknutna och audiovisuella ärenden, vilka bl.a. omfattar digitaliseringen av det tillbuds stående materialet och digital åtkomst. I Finland har det nationella digitala biblioteket (Finna) hand om EU:s digitaliseringsmål. Finna förmedlar informationen vidare till Europeana, som är ett digitalt bibliotek på europeisk nivå.

Forumet för de allmänna bibliotekens samarbete på europeisk nivå är NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe).

Helheter som inom FN och dess anslutande organisationer främjar tillgången på information och medieläskunnighet är bl.a. Unescos program Information for All samt FN:s och ITU:s gemensamma informationssamhällsprojekt (WSIS).

Samnordiskt bibliotekssamarbete

Finland har två samnordiska biblioteksbussar i Lappland med material på finska, norska, svenska och på det samiska språket. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar verksamheten i Finland.

Mångkulturellt bibliotekssamarbete

Det flerspråkiga bibliotekets uppgift är att rikta in sin service på den del av befolkningen i Finland som har ett främmande språk som modersmål.

Ministeriet beviljar biblioteket ett separat statsstöd i dess egenskap av en del av Helsingfors stadsbibliotek – de allmänna bibliotekens centralbibliotek. Stödmedlen riktas in på anskaffning av material på olika språk, som biblioteken använder samfällt.