Statistik över högskoleutbildning och forskning

Undervisnings- och kulturministeriet samlar in och utnyttjar mångsidigt statistik ur olika källor i syfte att utveckla utbildningen vid våra högskolor. Statistiken finns bland annat att tillgå via ministeriets egna, Statistikcentralens och Finlands Akademis tjänster samt ur internationella källor.

Statistiken finns fritt tillgänglig i tjänsten Vipunen

Vipunen är utbildningsförvaltningens datatjänst, som undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen gemensamt ansvarar för. Statistiken grundar sig på Statistikcentralens, undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens uppgifter och register. För yrkeshögskolornas och universiteten del finns uppgifter om studerande, examina, studieprestationer, respons från de studerande, internationaliseringen, publikationer, ekonomi, personal, forsknings- och utvecklingsarbete samt statsunderstöd som sökts och beviljats.

Statistiktjänsten Vipunen

Twitter: @Vipunenfi

Forskningsläget och statistiken

Finlands Akademi har alltsedan 1997 med jämna mellanrum bedömt forskningsläget, nivån på och utvecklingsbehoven inom forskningen i vårt land. I evalueringarna per organisation och vetenskapsområde har Akademin använt sig av enkäter, jämförande undersökningar, undervisnings- och kulturministeriets och Statistikcentralens insamlade uppgifter samt av bibliometriska metoder för forskningens genomslagskraft baserade på uppgifter i databasen Clarivate Analytics. Målet är att ta fram material som stöder såväl forskningsorganisationernas eget utvecklingsarbete samt stärka kunskapsbasen hos undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och andra forskningspolitiska aktörer.

Vetenskapens tillstånd

Internationell statistik

Flera internationella institutioner, som OECD, EU och Unesco publicerar jämförande internationell statistik som gäller högskolor och forskning. Statistiken publiceras både i databaser och i form av årliga översikter.

Översikter över högskoleutbildning samt forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet som publiceras en gång per år:

Publikationer som mätare kvantitativa och kvalitativa indikatorer

Kvantitet och kvalitet på den forskning som bedrivs vid högskolorna mäts med hjälp av de forskningsrapporter som forskarna publicerar. Undervisnings- och kulturministeriet samlar årligen in uppgifter om högskolornas publikationer. Uppgifterna används i uppföljningen och styrningen av forskningsstrukturen vid respektive högskola samt ett kriterium för utdelningen av medel för universitetens och yrkeshögskolornas basfinansiering. Avsikten med att samla in publiceringsuppgifterna är även att skapa en kunskapsbas för hur de finländska forskningsstrukturerna fungerar och deras samhälleliga genomslag.

Insamlingen av uppgifterna om publiceringarna ger uppgifter om antalet publikationer enligt typ, språk, vetenskapsområde och högskola. Dessutom framgår vilka som publicerats internationellt och särskilt andelen forskningsrapporter som baserar sig på internationellt samarbete av samtliga publikationer. Uppgifter om högskolornas publicering finns i datatjänsten Vipunen och i publiceringsportalen forskning.fi. 

Som indikatorer på forskningens kvalitet används publikationsforumindex och referensindex. Publikationsforum vid Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) delar in publikationerna i tre klasser (enligt publiceringskanal): 1) grundnivå, 2) ledande nivå och 3) högsta nivå. Referensindex berättar däremot om synlighet en för och kvaliteten på finländsk forskning enligt vetenskapsområde och universitet. Referensindexet baserar sig på Clarivate Analytics internationella referensdatabas, som omfattar de viktigaste vetenskapliga tidskrifterna och publikationskanalerna i världen.

Ytterligare information

Jukka Haapamäki, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Telefon:0295330088   E-postadress: