Inlogging i e-tjänsten och fullmakter

För att använda undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst måste en företrädare for organisationen ha den Suomi.fi-fullmakt som behövs. Alla fullmakter administreras i tjänsten för Suomi.fi-fullmakter, som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Vad är Suomi.fi-fullmakter?

Det finns två olika typer av Suomi.fi-fullmakter:

 • ​​​​​​​Ärendefullmakt
  ​​​​​​​Med denna fullmakt kan du uträtta ärenden för din organisations räkning i myndigheters och andra aktörers e-tjänster. Ärendefullmakten är alltid organisationsspecifik. Ärendefullmakten omfattar ett fullmaktsärende som beskriver den behörighet som fullmaktstagaren har fått av fullmaktsgivaren. Fullmaktsärendet väljs alltid i samband med att ärendefullmakten beviljas eller ansöks. Till exempel ger fullmaktsärendet ”Beredning av ansökan om statsunderstöd” fullmaktstagaren rätt att för fullmaktsgivarens del bereda ansökan om statsunderstöd och understödsåtgärder i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.
   
 • Fullmaktsrätt
  ​​​​​​​Med denna fullmakt kan du i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge medlemmarna i din organisation (och dig själv) fullmakter att uträtta ärenden i e-tjänster.

Inlogging och val av rätt fullmaktsärende (sammanslutningar)

I undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst identifierar du dig alltid med ditt personliga identifieringsverktyg, det vill säga som dig själv. Identifieringsverktyget kan vara antingen bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

För att kunna uträtta ärenden i e-tjänsten behöver du förutom ett identifieringsverktyg också en ärendefullmakt som beviljats för din organisations räkning. Ärendefullmakten ska innehålla något av följande fullmaktsärenden:

 • Beredning av ansökan om statsunderstöd
 • Ansökan om statsunderstöd
 • Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter

En närmare beskrivning av de olika fullmaktsärendena finns i samband med fullmaktsärendet i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller i undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om användningen av e-tjänsten. Se till att välja rätt fullmaktsärende när du beviljar ärendefullmakter eller när du använder tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande (vid ansökan om ärendefullmakt eller fullmaktsrätt) eller om du begär fullmakter inom din organisation direkt från tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Hur får jag fullmakt att uträtta ärenden för min organisations räkning?

Du kan få fullmakt att uträtta ärenden på följande sätt:

Ärendefullmakten beviljas automatiskt
​​​​​​​Du kan logga in i vår e-tjänst för din organisations räkning utan några särskilda åtgärder, om du

 • i handelsregistret har registrerats som företagets verkställande direktör, ställföreträdare för företagets verkställande direktör, prokurist, näringsidkare eller annan namntecknare och enligt registret har rätt att företräda företaget ensam eller
 • i föreningsregistret har registrerats som ordförande, medlem, prokurist eller namntecknare och enligt registret har rätt att företräda företaget ensam.

Mer information om automatiska ärendefullmakter finss på Suomi.fi webbplatsen Uträttande av ärenden för en organisation.

Ärendefullmakten beviljas genom ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande​​​​​​​
​​​​​​​Genom ansökan kan du med hjälp av en tjänsteman ansöka om ärendefullmakter för en eller flera av din organisations medlemmar. Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande används t.ex. av församlingar, läroanstalter, kommuner och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen.

Observera att man i ansökan om tjänstemannabefullmäktigande också kan ansöka om fullmaktsrätt i stället för ärendefullmakt. Detta är ofta ett bättre alternativ för organisationen, eftersom organisationen med hjälp av fullmaktsrätten framöver själv kan bevilja de ärendefullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter för vilka fullmaktsrätt har sökts.

En lista över de organisationer som måste använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande för att utfärda fullmakter samt närmare anvisningar finns på Suomi.fi webbplatsen Fullmakt med ansökan.

Ärendefullmakten beviljas av den person i er organisation som har fullmaktsrätt i tjänsten Suomi.fi-fullamakter
​​​​​​​
​​​​​​​Fullmaktsrätt ges automatiskt till bl.a. enskilda näringsidkare, den person som enligt handelsregistret har rätt att företräda företaget samt föreningens ordförande, styrelsemedlem eller någon annan namntecknare som enligt föreningsregistret har rätt att företräda föreningen ensam.

Fullmaktsrätt kan också sökas via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande (bl.a. organisationer inom den offentliga förvaltningen). I detta fall ansöker din organisation om fullmaktsrätt för de fullmaktsärenden som valts i ansökan (ärendefullmakter) för en eller flera personer.

En mer detaljerad lista över de roller som möjliggörs genom självständigt befullmäktigande samt närmare anvisningar finns på Suomi.fi webbplatsen Att ge fullamakter som organisation.

Vad ska jag göra om jag inte kan uträtta ärenden för min sammanslutnings räkning?

 1. Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
 2. Kontrollera de fullmakter du fått av sammanslutningen eller sammanslutningarna genom att efter inloggningen gå till ”Personliga fullmakter” och sedan ”Erhållna fullmakter”.
 3. Om din egen organisation syns på listan, klicka på den. På den lista som då öppnas kan du se de fullmaktsärenden du beviljats och vilken typ av fullmakt det är fråga om.
 4. Om du inte kan hitta rätt organisation eller om du upptäcker att du har beviljats rätt att uträtta fel fullmaktsärende, kontakta den medlem i din organisation som administrerar era Suomi.fi-fullmakter (dvs. den person som fått fullmaktsrätt). Se Suomi.fi webbplatsen Så här ger en representant för en organisation fullmakter ensam om beviljande av ärendefullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
 5. Om det i er sammanslutning inte finns någon person som fått fullmaktsrätt eller som kan bevilja de ärendefullmakter som behövs, måste er sammanslutning sannolikt göra en ansökan om tjänstemannabefullmäktigande (se ovan).
 6. Om det uppkommer problem, kontakta Suomi.fi Kundtjänst för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller stödtjänsten för undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst på adressen [email protected].