Utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Utvecklingsprogrammet Utbildning för alla förbättrar kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och tryggar en jämlik start för lärandet. Undervisnings- och kulturministeriet genomför utvecklingsprogrammen åren 2020-2022.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Genom utvecklingsprogrammen stärks kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet för Marins regering.

Genom programmen främjas lärande, jämlikhet och välbefinnande. Målet är att minska och förebygga skillnader i inlärning samt att stärka stödet för lärandet.

Utvecklingsprogrammet Utbildning för alla innehåller ändringar i lagstiftningen och finansieringen samt främjar praxis och tillvägagångssätt som stärker jämlikheten.

För kvalitets- och jämlikhetsprogrammet för den grundläggande utbildningen reserveras 180 miljoner euro under tre år och för kvalitets- och jämlikhetsprogrammet för småbarnspedagogiken 125 miljoner euro. I projektutlysningar som riktas till anordnare av småbarnspedagogik och grundläggande utbildning säkerställs att projekten har en koppling till långsiktigt utvecklingsarbete.

Programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken

Inom småbarnspedagogiken skapas en grund för barnets senare lärande. En högklassig småbarnspedagogik jämnar också ut skillnader i inlärningen som beror på barnens familjebakgrund.

Målet är att allt fler barn ska delta i småbarnspedagogiken. Programmet förbättrar inlärningen av och stödet för de tidiga grundläggande färdigheterna genom att utveckla förskoleundervisningen och den inledande undervisningen. 

Mål för utvecklingsprogrammet för småbarnspedagogiken:

  1. Vi skapar jämlika förutsättningar för studievägen
  2. Vi främjar stödet för lärandet
  3. Vi skapar en flexiblare start för lärandet
  4. Vi förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken

Programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen 

Grundskolan garanterar alla en jämlik möjlighet att lära sig de färdigheter som behövs i livet.

Med hjälp av programmet som stärker kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen söker man effektiva åtgärder för att stoppa ojämlikhetsutvecklingen och minskar gruppstorlekarna. Målet är att minska och förebygga skillnader i inlärningen som beror på socioekonomisk bakgrund, invandrarbakgrund eller kön samt att stärka och utveckla stödet för inlärningen och skolgången samt  läskunnigheten.

Mål för utvecklingsprogrammet för den grundläggande utbildningen:

  1. Vi stärker den utbildningsmässiga jämlikheten och inlärningsresultaten
  2. Vi stärker stödet till barnen
  3. Vi stärker undervisningens kvalitet

Forum för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och forskning som stöd

Det nationella forumet för småbarnspedagogik och grundläggande utbildningen tillsattes den 12 maj 2020. Forumet sammanför sakkunniga och intressentgrupper för att främja jämlikheten i utbildningen. 

Forum för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

  • stöder genomförandet av och kommunikationen om programmen
  • stärker utvecklingsåtgärdernas genomslag och kontinuitet
  • förenar sakkunskap och forskningsdata 

Som en del av utvecklingsprogrammen produceras och utnyttjas forskningsdata. 

Upplysningar

Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330258   E-postadress:


Minna Polvinen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330262   E-postadress:


Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330365   E-postadress: