Lagstiftning som gäller småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken är en del av fostrings- och utbildningstjänsterna och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. 

Lag om småbarnspedagogik (540/2018)
I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om barns rätt till småbarnspedagogik, anordnade och produktion av småbarnspedagogisk verksamhet samt om en informationsresurs inom småbarnspedagogiken. Lagen tillämpas på dagvårdsverksamhet och familjedagvård som ordnas eller produceras av en kommun, samkommun eller någon privat serviceproducent. Därtill tillämpas lagen i tillämpliga delar på anordnandet och produktionen av öppen småbarnspedagogisk verksamhet

Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft den 1 september 2018. De mest betydande reformerna gäller personalen inom småbarnspedagogiken och utvecklingen av framtagandet av kunskap om småbarnspedagogik. Läs mer om reformen.

Statsrådets förordning om småbarnspedagogik (753/2018)
I förordningen ingår bestämmelser om dimensioneringen av daghemspersonalen och personalen inom familjedagvård samt om de studier som ger behörighet för uppgiften som barnskötare och om  familjedagvårdares behörighet för uppgiften som barnskötare.

Undervisnings- och kulturministeriets förordning (890/2022) 
Bilagor som ingår i tillstånds- och anmälningsförfarandet för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. I förordningen föreskrivs det i fråga om privata familjedagvårdare om de bilagor som ska lämnas in i samband med anmälningsförfarandet och i fråga om privat daghemsverksamhet om de bilagor som ska lämnas in i samband med tillståndsförfarandet.

Lag om grundläggande utbildning (628/1998)
I lagen föreskrivs bl.a. om förskoleundervisning, grundläggande utbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
I förordningen föreskrivs om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet, dvs. bland annat om behörigheten för lärare som ger förskoleundervisning.

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000
Den kommunala socialombudsman som avses i 24 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) ska också för småbarnspedagogikens del ge klienterna råd i frågor som gäller tillämpningen av denna lag, bistå klienten i framställandet av en anmärkning, informera om klientens rättigheter, också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda samt följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen till kommunstyrelsen avge en redogörelse för detta.

Lag om privat socialservice 922/2011 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken ska för handläggningen av de tillståndsärenden som avses i 44 § samt för tillsyn och statistikföring som gäller privat daghemsverksamhet driva ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service).

Lagar om avgifter, ekonomiskt stöd och tjänster

Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016)
Lagen innehåller bestämmelser om fastställandet av avgiften för småbarnspedagogik, månadsavgiften, inkomstgränserna samt om den övre gränsen för avgiften som kommunen tar ut. Lagen innehåller också bestämmelser om inkomster som avgiften grundar sig på samt om förutsättningar för efterskänkning eller sänkning av avgiften.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996)
Lagen föreskriver om rätt till ekonomiskt stöd som betalas som alternativ till småbarnspedagogik i fråga om föräldrar till ett barn under skolåldern och om ekonomiskt stöd som betalas till en vårdproducent för ordnande av vården av ett barn. Inom statsförvaltningen svarar social- och hälsovårdsministeriet för hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. (SHM)

Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009)
Inom småbarnspedagogiken kan man ge dem som använder sig av tjänsten en sådan servicesedel som avses i lagen om social- och hälsovård (569/2009).   (SHM)

Lagar om finansieringen av småbarnspedagogik

Lag om statsandel för kommunal basservice 618/2021
Lagen tillämpas på statsandelen som beviljas för driftskostnader för bl.a. kommunala uppgifter som bestäms om i lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik. (FM)

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)
I lagen och förordningen föreskrivs om bl.a. statsandelar och statsunderstöd som beviljas för verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Statsunderstödslagen (688/2001)
I lagen ingår bestämmelser om de grunder och den praxis som ska iakttas vid beviljande av statsunderstöd för verksamhet eller projekt. (FM)

Övriga författningar

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)
I lagen förutsätts att personer som arbetar med barn visar arbetsgivaren ett straffregisterutdrag. (JM)

Barnskyddslag (417/2007)
Lagen innehåller bestämmelser om barnskydd för barn och familjer samt om förebyggande barnskydd. I lagen föreskrivs om utveckling av tjänsterna för att stöda fostran. I barnskyddslagen föreskrivs om social- och hälsovårdens, skolväsendets samt vissa andra myndigheters skyldighet att göra barnskydds- och brottsanmälan. (SHM)

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330386   E-postadress:


Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330365   E-postadress: