Kulturarvsstrategin

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo.

Finland bereder sin första kulturarvsstrategi under 2021–2022. Målet är att utarbeta statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi fram till 2030, där kulturarvet är en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom alla delområden i samhället. Riktlinjer för beredningen av strategin finns i det nuvarande regeringsprogrammet.

De viktigaste värderingarna i kulturarvsstrategin är hållbarhet, mångfald och jämlikhet. Ett genomgående värde är också ansvaret för att bevara och skydda kulturarvet för kommande generationer.

Målet med strategin är att fungera som ett verktyg för genomförandet av Europarådets Farokonvention och främja uppnåendet av målen i Förenta nationernas handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030.

Beredningen av strategin

Styrgruppens och arbetsgruppens förslag till kulturarvsstrategi publicerades i maj 2022. Förslaget var på remiss i juni-augusti 2022. Utifrån remissvaren slutredigerades strategiförslaget till statsrådets principbeslut.

Utarbetandet av strategin fastställdes i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Strategiarbetet inleddes i mars 2021. Tillsättandet av en styrgrupp och arbetsgrupp föregicks av en bakgrundsutredning om kulturarvets roll, särskilt i fråga om främjande av hållbar utveckling.

Genomförande av strategin

Undervisnings- och kulturministeriet inleder under 2023 utarbetandet av de målhelheter och riktlinjer för åtgärder som ska ingå i planen för genomförande av kulturarvsstrategin. Planen utarbetas i samarbete med berörda verksamhetsområden och intressentgrupper. I planen konkretiseras och prioriteras åtgärdernas tidtabell, genomförandesätt, ansvariga parter och resurser.

 

Sammanfattningar

Pressmeddelanden och nyheter

Mer information

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269