Kulturarvsstrategin

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo.

Statsrådets principbeslut om kulturarvsstrategin betonar kulturarvets betydelse som en resurs för framtida hållbara lösningar inom samhällets olika delområden. De viktigaste värderingarna i strategin är hållbarhet, mångfald och likabehandling.

I visionen för kulturarvsstrategin betonas kulturarvets roll som en resurs i samhället och som en faktor som förbättrar människors livskvalitet. Målet är att stödja och främja allas rätt till kulturarvet. Målen och åtgärderna delas in i fyra teman, 16 mål och 54 åtgärder.

I statsrådets principbeslut ingår följande fyra teman:

  1. Kulturarvet som eget och gemensamt
  2. Kulturarvet, naturen och klimatförändringen
  3. Kulturarv, lärande, kompetens och forskning

Kulturarvet och ekonomin

Målet är att strategin ska vara ett verktyg för att verkställa Europarådets Farokonvention och främja uppnåendet av målen i Förenta nationernas handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030.

I och med utarbetandet av strategin genomförs även den nya europeiska agendan för kultur (A New European Agenda for Culture), som fastställdes 2018 och där medlemsländerna uppmanas att utarbeta egna strategier för kulturarv.

Genomförande av strategin

Undervisnings- och kulturministeriet har börjat utarbeta en genomförandeplan för målhelheterna och för åtgärderna i strategin. Planen utarbetas i samarbete med olika branscher och intressegrupper. I planen konkretiseras och prioriteras åtgärdernas tidsplan, genomförandesätt, vem som ansvarar för åtgärderna och vilka resurser som allokeras till dem.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Mer information

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330269   E-postadress: