Kulturarvsstrategin

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo.

Finland bereder sin första kulturarvsstrategi under 2021–2022. Målet är att utarbeta statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi fram till 2030, där kulturarvet är en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom alla delområden i samhället. Riktlinjer för beredningen av strategin finns i det nuvarande regeringsprogrammet.

För utarbetandet av kulturarvsstrategin svarar en styrgrupp och arbetsgrupp som utses av undervisnings- och kulturministeriet. Styrgruppen har dessutom till uppgift att dra upp riktlinjer för de centrala principerna och sakhelheterna i strategin. Arbetsgruppen bereder ett strategiförslag för styrgruppens godkännande, svarar för kommunikationen om projektet samt svarar för genomförandet och samordningen av samarbetet med intressentgrupperna. 

Kulturarvsstrategin bereds genom omfattande inkluderande temaworkshoppar under 2021.  Välkommen med i strategiarbetet!

Delta i och följ beredningen

Som stöd för strategiarbetet utarbetas en förstudie i början av 2021.
Det ordnas webbinarier där vi informerar om hur strategiarbetet framskrider.
Prioriterade områden för strategin utarbetas under temaworkshoppar.

Vårens tidsplan:
•    Den 5 maj: webbinariet Taustaselvityksestä kohti teemojen valintaa, inspelning av webbinariet 
•    Den 11 maj: temaworkshop som en del av workshoppen Matkailu ja aineeton kulttuuriperintö (Museiverket och Visit Finland)
•    Den 26 maj: temaworkshop som en del av Museidagarna (Finlands museiförbund)
•    Den 16 juni: webbinariet och temaworkshop Kulttuuriperintö osana kestävän kehityksen ratkaisuja, inspelning av webbinariet 

Höstens tidsplan (uppdateras):
•    Den 13 augusti: temaworkshop som en del av de Riksomfattande hembygdsdagarna (Finlands Hembygdsförbund)
•    Den 24 september: webbinariet Kulttuuriperintö ja talous: pitoa ja vetoa, inspelning av webbinariet
•    Den 29 september: temaworkshop som en del av Museoalan yleisötyöpäivät (Finlands museiförbund)
•    Den 29-30 september: som partner i Landsbygdsparlamentet (jord- och skogsbruksministeriet)
•    Den 30 september: temaworkshop som en del av Kulturmiljödagarna (Museiverket)
•    Den 11 oktober: workshop Förmedling och värnande om kulturarvet, program och anmälningslänk
•    Den 14 oktober: temaworkshop som en del av seminariet Kulttuurinen moninaisuus 
•    Den 26 oktober: temaworkshop som en del av Digime-seminariet (Nationalbiblioteket), mer information 
•    November 2021: workhop Tulevaisuuden kulttuuriperintö
•    Den 9 november: temaworkshop som en del av Museibranschens Temadagar (Museiverket)
•    Den 13 december: Kulturarvsstrategin och kulturarvsbarometern -webbinarium, anmälningslänk

Ett kick-off för kulturarvsstrategiarbetet ordnades 26.1.2021 i samband med avslutningen för kulturmiljöstrategin.

Ta i bruk Diskussionskompassen för kulturarvet

Diskussionskompassen för kulturarvet är ett verktyg för olika grupper i workshoppar som behandlar kulturarvet. Diskussionskompassen för kulturarvet har utarbetats som stöd för arbetet kring kulturarvet; den är till hjälp för att strukturera diskussionen och sammanställa resultaten av diskussionerna i workshopparna kring kulturarvet. 

Genom att använda sig av diskussionskompassen och skicka in svaren via Webropol, kan en grupp delta i diskussionen och bidra till utformningen av kulturarvsstrategin. 

Svarstiden har slutat 15.10.2021. Du kan använda diskussionskompassen för kulturarvet också i fortsättningen i diskussioner om kulturarvet. 

Material ingår:

Diskussionskompass för kulturarvet för barn och unga

Diskussionskompassen har utarbetats för att strukturera diskussionen och hjälpa till att sammanställa resultaten från diskussionen till workshoppar som behandlar kulturarv, till exempel som en del av en lektion eller hobbygrupp. Diskussionskompassen riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 10–16 år.

Svarstiden har slutat 15.10.2021. Du kan använda diskussionskompassen för kulturarvet också i fortsättningen i diskussioner om kulturarvet. 

Material ingår:

Ta i bruk logon

Arrangörer av kulturarvsevenemang kan få använda Kulturarv 2030-logon. Logon kan användas   

  •  i medier när ämnet anknyter till kulturarvet eller kulturarvsstrategin 
  • om det är fråga om ett befintligt eller framtida officiellt partnerskap i anslutning till kulturarvsstrategin (gemensamt projekt, seminarium, kampanj). 

Begäran om tillstånd och förfrågningar om användningen av logon:  riikka.makinen(at)minedu.fi

Mer information

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269  


Riikka Mäkinen, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330040