Kulturarvsstrategin

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo.

Finland bereder sin första kulturarvsstrategi under 2021–2022. Målet är att utarbeta statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi fram till 2030, där kulturarvet är en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom alla delområden i samhället. Riktlinjer för beredningen av strategin finns i det nuvarande regeringsprogrammet.

 De viktigaste värderingarna i strategin är hållbarhet, mångfald och likabehandling och ansvaret för att bevara och skydda kulturarvet för kommande generationer. Målet är att kulturarvet ska värdesättas och att det ska vara allas vårt gemensamma ansvar att skydda och bevara detta kulturarv.

Utgångspunkten för strategin är att det mångfaldiga materiella, immateriella och digitala kulturarvet och kulturmiljöerna ska värnas, utvecklas och utnyttjas som en resurs för hela samhället.

Utarbetandet av en kulturarvsstrategi ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019). Målet är att statsrådet utifrån förslaget ska fatta ett principbeslut om en kulturstrategi som sträcker sig fram till 2030.

Utarbetandet av strategin genomför också den Europeiska kulturagendan (European Agenda for Culture), som Europeiska kommissionen godkände 2018. I agendan uppmanas medlemsländerna att utarbeta egna nationella strategier på kulturarvets område. Vid utarbetandet av kulturarvsstrategin utnyttjades även resultaten av den kulturmiljöstrategi som avslutades 2020.

Beredningen

Som stöd för strategiarbetet utarbetas en förstudie i början av 2021.
Det ordnas webbinarier där vi informerar om hur strategiarbetet framskrider.
Prioriterade områden för strategin utarbetas under temaworkshoppar.

Vårens 2021 tidsplan:
•    Den 5 maj: webbinariet Taustaselvityksestä kohti teemojen valintaa, inspelning av webbinariet 
•    Den 11 maj: temaworkshop som en del av workshoppen Matkailu ja aineeton kulttuuriperintö (Museiverket och Visit Finland)
•    Den 26 maj: temaworkshop som en del av Museidagarna (Finlands museiförbund)
•    Den 16 juni: webbinariet och temaworkshop Kulttuuriperintö osana kestävän kehityksen ratkaisuja, inspelning av webbinariet 

Höstens 2021 tidsplan:
•    Den 13 augusti: temaworkshop som en del av de Riksomfattande hembygdsdagarna (Finlands Hembygdsförbund)
•    Den 24 september: webbinariet Kulttuuriperintö ja talous: pitoa ja vetoa, inspelning av webbinariet
•    Den 29 september: temaworkshop som en del av Museoalan yleisötyöpäivät (Finlands museiförbund)
•    Den 29-30 september: som partner i Landsbygdsparlamentet (jord- och skogsbruksministeriet)
•    Den 30 september: temaworkshop som en del av Kulturmiljödagarna (Museiverket)
•    Den 11 oktober: workshop Förmedling och värnande om kulturarvet, program
•    Den 14 oktober: temaworkshop som en del av seminariet Kulttuurinen moninaisuus 
•    Den 26 oktober: temaworkshop som en del av Digime-seminariet (Nationalbiblioteket), mer information 
•    Den 9 november: temaworkshop som en del av Museibranschens Temadagar (Museiverket)
•    Den 13 december: Kulturarvsstrategin och kulturarvsbarometern -webbinarium (upptagning på youtube)

Ett kick-off för kulturarvsstrategiarbetet ordnades 26.1.2021 i samband med avslutningen för kulturmiljöstrategin.

Ta i bruk Diskussionskompassen för kulturarvet

Diskussionskompassen för kulturarvet är ett verktyg för olika grupper i workshoppar som behandlar kulturarvet. Diskussionskompassen för kulturarvet har utarbetats som stöd för arbetet kring kulturarvet; den är till hjälp för att strukturera diskussionen och sammanställa resultaten av diskussionerna i workshopparna kring kulturarvet. 

Genom att använda sig av diskussionskompassen och skicka in svaren via Webropol, kan en grupp delta i diskussionen och bidra till utformningen av kulturarvsstrategin. 

Svarstiden har slutat 15.10.2021. Du kan använda diskussionskompassen för kulturarvet också i fortsättningen i diskussioner om kulturarvet. 

Material ingår:

Diskussionskompass för kulturarvet för barn och unga

Diskussionskompassen har utarbetats för att strukturera diskussionen och hjälpa till att sammanställa resultaten från diskussionen till workshoppar som behandlar kulturarv, till exempel som en del av en lektion eller hobbygrupp. Diskussionskompassen riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 10–16 år.

Svarstiden har slutat 15.10.2021. Du kan använda diskussionskompassen för kulturarvet också i fortsättningen i diskussioner om kulturarvet. 

Material ingår:

Ta i bruk logon

Arrangörer av kulturarvsevenemang kan få använda Kulturarv 2030-logon. Logon kan användas   

  •  i medier när ämnet anknyter till kulturarvet eller kulturarvsstrategin 
  • om det är fråga om ett befintligt eller framtida officiellt partnerskap i anslutning till kulturarvsstrategin (gemensamt projekt, seminarium, kampanj). 

Mer information

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269