Kulturarvsstrategin

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo.

Finland bereder sin första kulturarvsstrategi under 2021–2022. Målet är att utarbeta statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi fram till 2030, där kulturarvet är en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom alla delområden i samhället. Riktlinjer för beredningen av strategin finns i det nuvarande regeringsprogrammet.

Styrgruppens och arbetsgruppens förslag till kulturarvsstrategi offentliggjordes den 18 maj 2022. De viktigaste värderingarna i strategin är hållbarhet, mångfald och likabehandling och ansvaret för att bevara och skydda kulturarvet för kommande generationer. Målet är att kulturarvet ska värdesättas och att det ska vara allas vårt gemensamma ansvar att skydda och bevara detta kulturarv.

Utgångspunkten för strategin är att det mångfaldiga materiella, immateriella och digitala kulturarvet och kulturmiljöerna ska värnas, utvecklas och utnyttjas som en resurs för hela samhället.

Följande steg

Beredningen

Som stöd för strategiarbetet utarbetades en förstudie i början av 2021.
Det ordnades webbinarier där vi informerade om hur strategiarbetet framskrider. Prioriterade områden för strategin utarbetades under temaworkshoppar.

Upptagningar:

Diskussionskompassen för kulturarvet:

Diskussionskompass för kulturarvet för barn och unga:

Pressmeddelanden och nyheter

Evenemang

Mer information

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269