Programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen

Målet med utvecklingsprogrammet Utbildning för alla är att minska och förebygga skillnader i inlärningen bland elever som går i grundskolan, att stärka stödet för inlärning och skolgång och att utveckla läskunnigheten. Närskolans ställning stärks, gruppstorlekarna inom undervisningen minskas och finansieringen reformeras så att den stöder förverkligandet av jämlikheten i utbildningen.

Målen för programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen, som genomförs 2020–2022, är:

 1. Vi stärker den utbildningsmässiga jämlikheten och inlärningsresultaten
 2. Vi stärker stödet till barnen
 3. Vi stärker undervisningens kvalitet

 1. Vi stärker den utbildningsmässiga jämlikheten och inlärningsresultaten

Åtgärderna för att utveckla den utbildningsmässiga jämlikheten och minska ojämlikheten omfattar både lagstiftningsåtgärder och finansiella åtgärder. Vid genomförandet eftersträvas långsiktigt genomslag genom lagstiftningen och statsandelssystemet.

Till åtgärden riktas totalt 120 miljoner euro åren 2020-2022.

I enlighet med regeringsprogrammet riktas finansieringen till

 • åtgärder som syftar till att minska föräldrarnas utbildningsbakgrunds, den sociala bakgrundens, boendeområdets eller könets inverkan på inlärningsresultaten
 • minskning av gruppstorlekarna
 • effektivisering av elevhandledningen
 • en modell bereds för att etablera jämlikhetspengen som en genomslagskraftig del av finansieringen av den grundläggande utbildningen
 • jämlika digitala färdigheter stöds inom den grundläggande utbildningen stöds med sikte på mångsidigare och starkare digitala färdigheter, multilitteracitet och medieläskunnighet samt kompetens i medieproduktion och medieuttryck
 • flexiblare undervisning
 • stöd och förutsättningar för lärande för elever med invandrarbakgrund
 • tidig inlärning av grundläggande färdigheter

Genom åtgärderna strävar man efter att hitta bestående och verkningsfulla verksamhetsmodeller som ska beaktas i beredningen av lagstiftningen om närskoleprincipen och positiv diskrimineringsfinansiering samt i säkerställandet av en genuint avgiftsfri grundläggande utbildning.

2 Stärkande av stödet för lärande och skolgång och elevernas välbefinnande

I enlighet med regeringsprogrammet granskas goda verksamhetsmodeller i anslutning till verkställandet av lagstiftningen om specialundervisning och inkludering, deras funktion och resursernas tillräcklighet bl.a. med tanke på elevernas jämlikhet och lärarnas ork, tillräckliga resurser för undervisningsarbetet och gruppstorlekarna.

Därtill bereds nya slags åtgärder för att säkerställa inkluderande grundläggande utbildning. Trestegsstödet i grundskolan stärks genom att man ökar resurserna för kompanjonundervisning, specialundervisning och elevhandledning. Utvecklingen av styrnings- och servicenätverket för krävande särskilt stöd fortsätter genom att man etablerar den befintliga VIP-nätverksstrukturen och stöder lärarnas yrkesmässiga utveckling och välbefinnande i arbetet samt utvecklar multiprofessionella verksamhetsmodeller för skolor.

I åtgärden utlyses ett anslag för regionala och riksomfattande projekt för utveckling av förebyggande tjänster med låg tröskel samt multiprofessionella och inkluderande verksamhetsmodeller. Åtgärden kommer också att samordna bästa praxis och utveckla ledarskapet inom utbildningssektorn.

Till åtgärden riktas totalt 50 miljoner euro åren 2020-2022.

I enlighet med regeringsprogrammet riktas finansieringen till

 • utveckling av stödet för lärande och dess tillgänglighet
 • fungerande inkludering
 • utveckling av multiprofessionellt samarbete och lågtröskeltjänster
 • stärkande av trestegsstödet

3. Stärkande av undervisningens kvalitet

Ett brett, riksomfattande utvecklingsprojekt för fortbildning för lärare, chefer och övrig personal inleds som stöd för utvecklingsprojektet för kvalitet och jämlikhet inom den grundläggande utbildningen.

I fortbildningen fästs särskild uppmärksamhet vid att grunderna för läroplanen verkställs på lika villkor i hela landet och att jämlikheten i utbildningen stöds. Jämlikheten i bedömningen i den grundläggande utbildningen stärks i övergångsskedet och särskilt i slutskedet av den grundläggande utbildningen genom att bedömningsgrunderna inom den grundläggande utbildningen förnyas.

Till åtgärden riktas totalt 10 miljoner euro åren 2020-2022.

Upplysningar

Minna Polvinen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330262   E-postadress:


Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330258   E-postadress: