Lagstiftning som gäller högskolor och forskning

Centrala lagar och förordningar som gäller yrkeshögskolor, universitet, organisationer inom forskningspolitik samt forskningsfinansiering.

Förordningarna hittar du på finska och svenska i statens författningsdatabas Finlex. Du kan också söka författningsöversättningar samt författningar på lägre nivå som utfärdats av undervisnings- och kulturministeriet, dvs. bestämmelser och anvisningar.

Förordningar som gäller yrkeshögskolor

Yrkeshögskolelagen (932/2014)
I lagen föreskrivs bl.a. om yrkeshögskolornas uppgifter, organisering, examina, studerande, personal och finansiering

Översättning av yrkeshögskolelagen till engelska

Statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014)
I förordningen föreskrivs mera specifikt om bl.a. yrkeshögskoleexamina, specialiseringsutbildning och finansiering  

Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet (1440/2014)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering (117/2019), Undervisnings- och kulturministeriets förordning 
om ändring av 3 punkten i bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering
 (1130/2020)

Förordningen är i kraft till och med den 31 december 2024.

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering (171/2024)

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2025.

Lag om nationella studie- och examensregister (884/2017)

Förordning om högskolornas examenssystem (464/1998)

Statsrådets förordning om gemensam ansökan till högskolorna (289/2019)

Förordningar som gäller universitet

Universitetslag (558/2009)

Engelskspråkig översättning av universitetslagen

Lag om införande av universitetslagen (559/2009)

Lag om nationella studie- och examensregister (884/2017)

Statsrådets förordning om universiteten (770/2009)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (119/2019), Undervisnings- och kulturministeriets förordning 
om ändring av 1 § i och bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering
(1129/2020)

Förordningen är i kraft till och med den 31 december 2024.

Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009)

Förordning om högskolornas examenssystem (464/1998)

Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar (1451/2014)

Statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär (275/2000)

Statsrådets förordning om gemensam ansökan till högskolorna (289/2019)

Globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning (FördrS 80/2023)

Konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (Lissabonkonventionen) (FördS 10/2004)


I konventionerna åläggs parterna skyldigheter i fråga om högskolebehörighet och tillgodoräknande av studier som avlagts annanstans.

Förordningar som gäller vetenskapliga institut och forskning 

Lag om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024-2030 (1092/2022)

Lag om informationsresursen för forskningsdata (1238/2021)

Lag om vidareutnyttjande av forskningsmaterial som producerats med offentliga medel (713/2021)

Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet (162/2016)

Arkivlag (831/1994)

Lag om Riksarkivet (1145/2016)

Statsrådets förordning om Riksarkivet (39/2017)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer (1149/2023)

Lag om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006)

Lag om Finlands Akademi (922/2009)

Statsrådets förordning om Finlands Akademi (979/2009)

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (1410/2015)

Lag om Institutet för de inhemska språken (1403/2011)

Statsrådets förordning om Institutet för de inhemska språken (1566/2011)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken (1209/2016)

Universitetslag (558/2009)

Statsrådets förordning om universiteten (770/2009)

Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007)

Lag om Depåbiblioteket (1078/1988)

Förordning om Depåbiblioteket (94/1992)

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006)

Statsunderstödslag (688/2001)

Ytterligare information

Laura Hansén, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Telefon:0295330098   E-postadress:


Henna Närhi, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Telefon:0295330006   E-postadress:


Jussi Sallila, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Telefon:0295330246   E-postadress: