Reformen av den grundläggande konstundervisningen

Genom att se över lagstiftningen om grundläggande konstundervisning förbättrar man tillgången till undervisningen och stärker man kvaliteten på verksamheten. Riktlinjerna för reformen har fastställts i regeringsprogrammet.

De centrala målen för reformen av den grundläggande konstundervisningen handlar om att

  • främja tillgängligheten och tillgången till undervisningen
  • svara på behoven av strukturella förändringar
  • förtydliga statens finansieringssystem.

Tillgängligheten och tillgången främjas

Arbetet med att förbättra tillgängligheten till grundläggande konstundervisning omfattar bland annat tillgången till undervisningen inom olika regioner och konstområden, möjligheterna för olika befolkningsgrupper att delta, undervisningens ekonomiska tillgänglighet samt lärmiljöernas tillgänglighet. Genom att främja tillgängligheten och tillgången till grundläggande konstundervisning säkerställer man ett jämlikt tillgodoseende av de grundläggande kulturella rättigheterna.

Strukturella förändringsbehov

De strukturella förändringsbehoven inom den grundläggande konstundervisningen hänför sig till förändringarna i omvärlden och framtida trender. Bestämmelserna om utbildningsformen släpar efter i utvecklingen och uppfyller inte längre de aktuella behoven.

Förändringarna i befolkningsstrukturen påverkar också den grundläggande konstundervisningen. Antalet ungdomar med invandrarbakgrund ökar, vilket innebär nya utmaningar för ordnandet av undervisningen. De regionala förändringarna i befolkningsstrukturen påverkar dessutom behoven i olika regioner.

Statens finansieringssystem förtydligas

Ett viktigt behov av förändring är att förtydliga målen för statsandelssystemet för grundläggande konstundervisning som grundar sig på antalet undervisningstimmar.

Staten finansierar den grundläggande konstundervisningen med cirka 97 miljoner euro. År 2023 var antalet undervisningstimmar vid de läroanstalter som får statsandelar för att ordna grundläggande konstundervisning nästan 100 000 fler än det beräknade antalet undervisningstimmar som fastställts som grund för statsandelen (1 837 400).

Beredningen av reformen

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda reformen av lagen om grundläggande konstundervisning och systemet för statlig finansiering. Arbetsgruppens mandattid går ut den 30 juni 2025.

Ytterligare information

Hanna Koskimies, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330048   E-postadress:


Minna Karvonen, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330142   E-postadress: