Bibliotekens förvaltning och finansiering

Kommunerna ansvarar för att det finns allmänna bibliotekstjänster. Det är kommunerna och staten som i samråd finansierar de allmänna bibliotekens service. Även regionförvaltningsverken har uppgifter som anknyter till biblioteksväsendet.

Statens finansiering grundar sig på statsandelar, som staten tilldelar kommunerna. Utöver detta beviljar undervisnings- och kulturministeriet enligt prövning anslag för de allmänna bibliotekens specialuppgifter och projekt. 

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för Nationalbibliotekets verksamhet. Det hör till de vetenskapliga biblioteken och det fungerar på nationell nivå. Nationalbibliotekets finansiering utgör en separat post i statens budget. Storleken på universitetens, yrkeshögskolornas och specialbibliotekens finansiering bestäms av den organisation som har hand om respektive bibliotek.

Allmänna bibliotek

För sina bibliotekstjänster får kommunerna statsandelsfinansiering, som avser att täcka en del av kostnaderna för biblioteksverksamheten. Syftet med statsandelssystemet är att trygga tillgången på offentlig service och att jämna ut skillnaderna mellan kommunerna vad gäller anordnandet av service. Kommunerna bestämmer själv hur de använder den kalkylmässiga statsandelen som staten beviljar dem.

Ministeriet beviljar enligt prövning understöd för bibliotekens specialuppgifter och för olika projekt.

Stöd för inköp av kvalitetslitteratur med liten upplaga

Undervisnings - och kulturministeriet anvisar årligen stöd till de allmänna biblioteken för anskaffning av litteratur med liten upplaga. Alla kommuner i Finland förutom Åland är berättigade till stödet. Stöd beviljas till kommunerna enligt deras invånarantal. Syftet med stödet är att främja tillgången till kvalitetslitteratur med liten upplaga. Med hjälp av stödet kan de allmänna biblioteken dessutom utöka och göra sina samlingar mångsidigare samt bredda utbudet för läsarna.

Det kommunvisa anslaget för inköpsstödet varierar mellan cirka 2 000 och 11 000 euro och bestäms utifrån kommunens invånarantal. Med anslaget kan biblioteken skaffa litteratur till sina samlingar från en förteckning över verk med cirka 700 titlar, som omfattar skönlitteratur, facklitteratur och lättläst litteratur för barn och vuxna som publicerats i Finland. Finlands Bibliotektjänst Ab svarar för att ta emot beställningar av böcker och förmedla böcker till biblioteken. Ministeriet konkurrensutsätter serviceproducenten med fyra års mellanrum.

Undervisnings - och kulturministeriet beslutar årligen utifrån de förslag som Statens litteraturkommission (Centret för konstfrämjande), delegationen för informationsspridning och Selkokeskus lagt fram om de böcker som ska väljas till boklistan.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade de allmänna biblioteken stöd för anskaffning av kvalitetslitteratur med liten upplaga åren 1985–2023. Stödet har slopats 2024.

Ytterligare information: Silja Hakulinen, fö[email protected]

Prenumerationsstöd för kulturtidskrifter med liten upplaga

Undervisnings- och kulturministeriet ställer årligen till de allmänna bibliotekens förfogande ett anslag med vilket biblioteken kan beställa tryckta kulturtidskrifter med liten upplaga. I den årligen fastställda kulturtidskriftsförteckningen ingår de tidskrifter för vilkas publicering Centret för konstfrämjande beviljar statsunderstöd eller för vars utgivare undervisnings- och kulturministeriet eller Centret för konstfrmäjande beviljar verksamhetsunderstöd.

Alla kommuner i Finland förutom Åland är berättigade till prenumerationsstöd för kulturtidskrifter. Stöd beviljas till kommunerna enligt deras invånarantal.

Ytterligare information: Silja Hakulinen, fö[email protected]

Vetenskapliga bibliotek och övriga bibliotek

Depåbiblioteket och Tillgänglighetsbiblioteket Celia har var för sig undervisnings- och kulturministeriet som part när de i sina respektive resultatförhandlingar slår fast bibliotekets mål och de målanknutna resurserna.

Resultatförhandlingarna mellan ministeriet och Helsingfors universitet omfattar vart fjärde år separata överläggningar med Nationalbiblioteket. I statsbudgeten finns årligen ett anslag för att finansiera Nationalbiblioteket. De medel som är avsedda för att finansiera Nationalbibliotekets och Depåbibliotekets verksamhet omfattar även de centraliserade tjänsterna för de vetenskapliga biblioteken.

Det universitet eller den yrkesskola som förfogar över ett bibliotek beslutar själv om bibliotekets finansiering. Verksamheten vid de övriga biblioteken handhas av den organisation som respektive bibliotek hör till.

Regionförvaltningen och biblioteksväsendet 

Regionförvaltningsverket sköter inom sitt område bl.a. uppgifter som anknyter till biblioteksväsendet inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde. Regionförvaltningsverkets uppgift är att främja de allmänna bibliotekens verksamhet så att de mål som ställs upp för biblioteken kan uppnås.  

Kommuner eller kommunala allmänna bibliotek kan ansöka om statsunderstöd hos regionförvaltningsverket för sin lokala eller regionala försöks- och utvecklingsverksamhet. För att utveckla biblioteksbranschen ordnar regionförvaltningsverken även fortbildning för bibliotekspersonalen.

Regionförvaltningsverken svarar tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet för den  nationella basstatistiken i fråga om kommunernas allmänna bibliotek. Regionförvaltningsverken övervakar också verksamhetens laglighet genom att behandla klagomål.

 

Ytterligare information