Finlands Unesco-kommission

Unesco är den enda av FN:s organisationer som biträds av lokala Unesco-kommissioner i sin verksamhet.  Kommissionen är ett rådgivande organ, vars ordförande och högst elva andra ledamöter kallas till uppdraget av statsrådet.

Ledamöterna i kommissionen ska företräda Unescos olika verksamhetsområden. Undervisnings- och kulturministeriet kallar, efter att ha hört kommissionen, utöver ledamöterna ett nödvändigt antal sakkunniga. 

Enligt statsrådets förordning ska Unesco-kommissionen för undervisnings- och kulturministeriet och statsrådet avge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som avser:

 1. åtgärder i Finland med anledning av beslut och rekommendationer av Unescos generalförsamlingar och förvaltningsorgan samt internationella möten och rådplägningar som Unesco anordnar;
 2. andra vittgående och principiella frågor som hör till Unescos verksamhet
 3. Finlands representation i Unescos generalförsamlingar och förvaltningsorgan samt vid möten och rådplägningar som Unesco anordnar
 4. andra frågor som gäller internationellt samarbete inom Unescos verksamhetsområden, vilka undervisningsministeriet hänskjutit till kommissionen, samt
 5. att göra av Unescos syften och verksamhet kända.

Sekretariatet för Finlands Unesco-kommission verkar vid undervisnings- och kulturministeriet.

Kommissionens sammansättning 2023-2026

Ordförande

 • Teivo Teivainen, professor, Helsingfors universitet

Medlemmar

 • Elina Anttila, överdirektör, Finlands Nationalmuseum
 • Robin Harms, specialsakkunnig, Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • Veera Heinonen, direktör, Sitras kommunikations- och samarbetsrelationer
 • Anna Kanerva, specialforskare, Kulturpolitiska forskningcentret Cupore
 • Annika Nevanpää, expert, påverkansarbete, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
 • Jorma Kauppinen, utbildningsrådgivare, Utbildningsstyrelsen
 • Jaakko Kuosmanen, akademisekreterare, Finska Vetenskapsakademien
 • Helena Laukko, verkställande direktör, Finlands FN-förbund
 • Päivi Pohjolainen, utvecklingschef, Åbo stad
 • Thomas Slätis, vice ordförande, Reportrar utan gränser – Finland rf
 • Lauri Tuomi, verkställande direktör, Folkupplysningssällskapet sr

Adress
Finlands Unesco-kommission
Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 STATSRÅDET
Tfn 0295 3 30004
Fax (09) 160 76980
E-post: unesco.okm(a)gov.fi