Nordiskt och regionalt samarbete

Nordiskt samarbete på kulturens, utbildningens och vetenskapens område sker inom ramen för inom ramen för Nordiska rådet och ministerrådet. Regionala samarbetsorgan är bl.a. Arktiska rådet, Barents euroarktiska råd och Östersjöstaternas råd.

Samarbetet inom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Det nordiska samarbetet inom kultur, utbildning och forskning grundar sig på det avtal om kulturellt samarbete som undertecknades av de fem nordiska länderna 1971, och därmed täcker tre delområden inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. 

Nordiska ministerrådet är ett samarbetsorgan för de nordiska regeringarna, och dess roll är att främja nordiskt samarbete på bred bas.  Det officiella nordiska samarbetet omfattar också Åland, Färöarna och Grönland, som alla har regionalt självstyre. Nu för tiden omfattar det nordiska samarbetet dessutom ofta gemensamma samarbetsprojekt med länder utanför Norden.  Ministerrådet främjar också nordiskt samarbete som grundar sig på gräsrotsverksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriet representerar Finland inom rådet för nordiska utbildnings- och kulturministrar. Finland deltar i Nordiska ministerrådets samarbeten inom kultur samt i tjänstemannakommittéerna samt arbets- och styrgrupperna för frågor som gäller utbildning och forskning. 

Nordiska ministerrådet finansierar Nordiska kulturfonden och flera stödprogram inom konst- och kultursektorn. Nordiska kulturfondens sekretariat finns i Köpenhamn, och ministerrådets program administreras från Kulturkontakt på Sveaborg.  

Finland har  bilaterala kulturfonder med vart och ett av de andra nordiska länderna: Finsk-svenska kulturfonden (1960), Isländsk-finska kulturfonden (1975), Norsk-finska kulturfonden (1979) och Finsk-danska kulturfonden (1982).   De bilaterala kulturfonderna förvaltas av Hanaholmens finsk-svenska kulturcenter.

Samarbete inom de regionala råden

Arktiska rådet

Verksamheten vid Arktiska rådet fokuserar på ursprungsbefolkningen i samt teman som gäller miljö- och andra specialfrågor i de arktiska regionerna. 

Inom undervisnings- och kulturministeriet har Arktiska rådet samarbetat med såväl kultur- som utbildningssektorn. Arbetet inom Arktiska rådet gäller också de arktiska områdenas kulturella dimension samt urfolkens rätt inom ramen för skyddet och utvecklingen av minoritetsspråk och -kulturer.  

Arktiska rådet grundades 1996, och där ingår Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Ryssland, Förenta staterna och Kanada. Dessutom ingår medlemmar som har observatörsstatus och företräder nordiska ursprungsfolk eller internationella organisationer.

Barents euroarktiska råd

Barents euroarktiska råd eftersträvar att verka som ett mellanstatligt forum för främjande av forskning och teknologi, miljöfrågor, handel, turism, hälsa, utbildning och kultur samt ungdomssektorn.

Undervisnings- och kulturministeriets insats inom Barents euroarktiska råd fokuserar på samarbete som gäller kultur- och ungdomssektorn. 

Målet med kultursamarbetet inom Barentsområdet är att främja nätverkande, stärka regionens kulturella identitet samt göra områdets kultur känd inom Barentsregionen och utanför dess gränser.  

Inom Barentsregionen finns en kulturarbetsgrupp som är underställd det regionala rådet. I gruppen ingår Lappland, Uleåborg och Kajanaland, och den styrs enligt principerna för programmet  "The Action Programme for Cultural Cooperation in the Barents Region - Voices in the Barents".   För kultursamarbetsgruppens del styrs verksamheten av de  resolutioner som kulturministerkonferenserna  i Barentsregionen utfärdat. 

För ungdomssektorns del finns ett ungdomspolitiskt råd som ett sakkunnigorgan vid Barentsregionens euroarktiska råd.   Prioriteringarna i verksamhetsplanen för samarbetet inom ungdomssektorn är främjande av ungdomsutbyte, information om och för unga samt ungdomsforskning och utveckling av projektverksamhet som gäller ungdomar.

Barents euroarktiska råd grundades 1993 och består av dels Barents råd, som består av företrädare för medlemsländernas utrikesministerier, och dels av det regionala Barentsrådet. Egentliga medlemmar utöver de nordiska länderna är Ryssland och Europeiska kommissionen; därtill har Holland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Polen och Italien samt Kanada, Förenta staterna och Japan observatörsstatus.

Östersjöstaternas råd

Målet för verksamheten i Östersjöstaternas råd är att intensifiera samarbetet inom Östersjöområdet, bl.a. i frågor som gäller miljö, energi, kärnsäkerhet, hälsa samt utbildning och kultur.

Undervisnings- och kulturministeriet har såväl inom kultur- och ungdomssektorn som inom utbildningssektorn deltagit i samarbetet inom ramen för Östersjöstaternas råd.

Målet för det kulturella samarbetet mellan Östersjöstaterna är att främja kulturell växelverkan i regionen. I praktiken handlar sker samarbetet bland annat inom ramen för samarbetsgruppen kring kulturarvet (Monitoring Group on Heritage Cooperation). Kulturministrarna i regionen träffas vid gemensamma möten ungefär vartannat år. Östersjöstaternas kulturtjänstemannaarbetsgrupp inledde verksamheten 2010.

För samarbetet inom ungdomssektorn svarar en mellanstatlig arbetsgrupp med representanter från elva länder. Verksamheten biträds av ett sekretariat som är förlagt till Kiel.

Medlemmar i Östersjöstaternas råd  som grundades 1992 är samtliga nordiska länder och de baltiska länderna samt Polen, Ryssland och Tyskland. Observatörsstatus i rådet har Frankrike, Italien, Holland, Slovakien, Storbritannien samt Förenta staterna och Ukraina.