Utmärkelsetecken

Finlands Vita Ros (FVR) och Finlands Lejons (FLO) ordnar förlänar årligen på självständighetsdagen finländska civilpersoner utmärkelsetecken på framställningar från ministerierna.

Förslagen inlämnas det ministerium inom vars sektor den person som föreslås få utmärkelsetecknet har meriterat sig. Alla grundskollärare och präster hör således inte på grund av sitt yrke automatiskt till undervisnings- och kulturministeriets sektor, utan en person som utmärkt sig exempelvis inom nykterhetsarbetet hör därmed till social- och hälsovårdsministeriets sektor och den som utmärkt sig i kommunallivet till finansministeriets sektor

Vissa förslag lämnas in till respektive ministerium via dess centrala ämbetsverk. Förslag som gäller präster och andra kyrkliga tjänsteinnehavare lämnas in via Kyrkostyrelsen. Förslag som gäller undervisningspersonal inlämnas till regionförvaltningsverken, som vidarebeordrar dem till Utbildningsstyrelsen. Undervisningsväsendet omfattar även yrkes- och vuxenutbildning samt småbarnspedagogik. Förslag som hänför sig till kommunernas ungdoms-, idrotts-, musei-, biblioteks- och kulturverksamhet lämnas in via regionförvaltningsverken.

Förslag om utmärkelsetecken till ministeriet senast i slutet av juli

Undervisnings- och kulturministeriet emotser förslag om utmärkelsetecken som förlänas på självständighetsdagen den 6 december i möjligaste mån fredag den 28 juni 2024, men senast onsdag den 31 juli 2024. Observera att tidsfristen för förslag som ska lämnas in via ett centralt ämbetsverk kan vara kortare och att förslagen eventuellt ska lämnas in redan tidigare.

Under rådande undantagsförhållanden kan förslagen undertecknas elektroniskt. För en elektronisk underskrift krävs stark identifiering (t.ex. med bankkoder) och att dokumentet där underskriften styrks fogas till förslaget. Varken ordenskansliet eller undervisnings- och kulturministeriet tar ställning till vilka system för elektronisk underskrift förslagsställarna bör använda sig av eller har möjlighet att ge råd angående användningen av sådana.

Ordnarna fastställer särskilda kvoter för ministerierna gällande antalet riddartecken, förtjänstkors och FVR:s medaljer som inte får överskridas. Ministerierna tvingas varje år gallra bort en del förslag. Det ska ha gått minst sju år sedan föregående utmärkelsetecken eller titel förlänades.

En förteckning över de utmärkelsetecken som förlänas den 6 december publiceras på ordnarnas webbplats tre vardagar före självständighetsdagen. Samtliga förlänade utmärkelsetecken, diplom och anvisningar om hur förtjänsttecknen bärs skickas per post till förslagsställarna senast i januari. Ministeriet skickar utmärkelsetecknen till den part som ursprungligen kommit med förslaget.

Personer inbjudna till självständighetsdagsmottagningen kan avhämta sitt utmärkelsetecken på ordenskansliet. För mottagare av Pro Finlandia-medaljen ordnar undervisnings- och kulturministeriet en tillställning där medaljerna överräcks.

Mer information om inlämning av ordensförslagsblanketten och upprättning av förslag ges på länk ’Anvisning om beredning av ordensförslag’ nedan.

Ytterligare information

Jukka Rita, administrativ medarbetare 
undervisnings- och kulturministeriet, Förvaltningsenheten, Henkilöstöhallintoryhmä (HALhr) Telefon:0295330449   E-postadress:


Emmi Kailasvuo, administrativ medarbetare 
undervisnings- och kulturministeriet, Förvaltningsenheten, Henkilöstöhallintoryhmä (HALhr) Telefon:0295330119   E-postadress: