Central lagstiftning som gäller den allmänbildande utbildningen

lakikirjoja. KUVA: OKMPå denna sida finns en förteckning med länkar till de viktigaste lagarna och förordningarna som gäller den allmänbildande utbildningen.

Där det är möjligt leder länken direkt till den uppdaterade författningen i författningsdatabasen Finlex, som också innehåller de ändringar som gjorts i den ursprungliga lagen eller förordningen.

Läroplikt

Läropliktslagen (1214/2020)
I lagen föreskrivs om fullgörande av läroplikten, om handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten samt om utbildningens avgiftsfrihet. 

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lag om grundläggande utbildning (628/1998)
I lagen föreskrivs om grundläggande utbildning och läroplikt, förskoleundervisning, tilläggsundervisning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Förordning om grundläggande utbildning (852/1998)
I förordningen föreskrivs om bl.a. undervisning och arbetstider, bedömning, rättssäkerhet och tillstånd att ordna utbildning.

Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (422/2012)
I förordningen föreskrivs om allmänna riksomfattande mål för undervisningen samt om timfördelningen.

Gymnasieutbildning och studentexamen

Gymnasielagen (714/2018)

I övergångsskedet tillämpas den tidigare gymnasielagen (629/1998) till den del övergångsbestämmelserna innehåller bestämmelser om detta.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om gymnasieutbildningens syfte, anordnande av utbildningen, ansökan till och antagning till en läroanstalt, den studerandes rättigheter och skyldigheter, slutförande av lärokursen och bedömningen av studerande samt om en trygg studiemiljö.

Statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018)

Den tidigare gymnasieförordningen (810/1998) och statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen (942/2014) tillämpas till den del bestämmelser om detta ingår i övergångsbestämmelserna.

I förordningen föreskrivs bland annat om utbildningens allmänna riksomfattande mål, kunskaper och färdigheter, kontinuerligt lärande, målen för den förberedande utbildningen, särskilda mål för gymnasieutbildningen för vuxna, ansökan om tillstånd att ordna utbildning, förutsättningarna för beviljande av en särskild utbildningsuppgift, vitsordsskalan, dimensioneringen av studierna samt om studiernas struktur och studieavsnittens omfattning.

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom gymnasieutbildningen (838/2021)

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen (856/2006) jämte ändringar (948/2007), (820/2018)

Lagen om studentexamen (502/2019)

Den tidigare lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) tillämpas i övergångsskedet till den del bestämmelser om detta ingår i övergångsbestämmelserna.

I lagen ingår bland annat bestämmelser om studentexamensnämnden, anordnande av prov som ingår i examen, anmälan till proven, förutsättningarna för deltagande i prov,en specialarrangemang, samt om avläggande av studentexamen.

Statsrådets förordning om om studentexamen (612/2019)

Den tidigare förordningen om studentexamen (915/2005) tillämpas i övergångsskedet till den del bestämmelser om detta ingår i övergångsbestämmelserna.

I förordningen ingår bestämmelser om bland annat hur studentexamensnämnden utses, studentexamensnämndens reglemente, utarbetande av proven och om vitsorden.

Grundläggande konstundervisning

Lag om grundläggande konstundervisning (633/1998)
I lagen föreskrivs bl.a. om anordnare av grundläggande konstundervisning och anordnande av undervisning, läroplaner, antagning som elev, bedömning, personal, statsandelar och avgifter.

Förordning om grundläggande konstundervisning (813/1998)
I förordningen föreskrivs om lärokurser, undervisningens omfattning, ny bedömning och rättelse av bedömning samt om ansökan om tillstånd att ordna utbildning.

Fritt bildningsarbete

Lag om fritt bildningsarbete (632/1998) och förordning (805/1998)  
I lagen föreskrivs bl.a. om anordnare av fritt bildningsarbete och ordnande av undervisning, tillstånd att driva läroanstalt, personalen, statsandel för driftskostnader och statsunderstöd.

Utbildning som handleder för examensutbildning

Lagen om utbildning som handleder för examensutbildning
I lagen föreskrivs bl.a. om ordnande av utbildningen, utbildningens innehåll och genomförande av den samt om de studerandes rättigheter och skyldigheter

Finansiering

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
I lagen föreskrivs bl.a. om statsandelar och statsunderstöd som beviljas för verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning. (FM)

Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)

Lag om statsandel för kommunal basservice (618/2021) 
Lagen tillämpas på statsandelar som beviljas för driftskostnader för kommunala uppgifter som föreskrivs om i bl.a. lagen om grundläggande utbildning och lagen om grundläggande konstundervisning. (FM)

Statsunderstödslagen (688/2001)
I lagen ingår bestämmelser om de grunder och den praxis som ska iakttas i fråga om finansiering av bidragsnatur för verksamhet eller projekt. (FM)

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001)    

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (908/2010)  

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter (1097/1998)  

Statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om bestämmande av landsspecifika priser per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands (1117/2022)

Förvaltning

Lag om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata (634/1998)
I lagen föreskrivs bl.a. om direktionen, rektorn, instruktionen, understöd och donationer, laglighetsövervakningen och tillämpningen av lagen om förvaltningsförfarande på utbildningen.

Lag om elev- och studerandevård (1287/2013)
I lagen föreskrivs bl.a. om rätten till elevhälsa för elever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt för studerande i gymnasieutbildning.

Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning (1061/2009)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om direktionerna vid vissa statliga läroanstalter (410/2011)

Statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner (882/2010)

Statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen (834/2021)

Statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning (30/2008)

Behörigheter för personal inom undervisningsväsendet

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
I förordningen föreskrivs bl.a. om behörighetsvillkor för rektorer, lärare och handledare som avses i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning.

Förordning om pedagogisk behörighet för lärare inom vissa konstområden (948/1998)

Statsrådets förordning om den behörighet att undervisa i tekniskt arbete som vissa studier vid Uleåborgs universitet medför (780/2001)

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)
Lagen tillämpas bl.a. på erhållande av tjänster inom morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Barnskyddslagen (417/2007)
Lagen innehåller bestämmelser om barnskydd för barn och familjer samt om förebyggande barnskydd. I lagen föreskrivs om utveckling av tjänsterna för att stöda fostran. I barnskyddslagen föreskrivs om social- och hälsovårdens, skolväsendets samt vissa andra myndigheters skyldighet att göra barnskydds- och brottsanmälan. (SHM)

Lag om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn (662/1998) (FM)

Ytterligare information

Anne-Marie Brisson, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330079   E-postadress: