Alternativt förfarande för att lösa meningsskiljaktigheter (ERMI-förfarandet)


Det alternativa förfarandet för att lösa meningsskiljaktigheter (det s.k. ERMI-förfarandet) gör det möjligt att begära en rekommendation till avgörande i ärenden som gäller tillämpningen av upphovsrättslagen på onlinetjänster för delning av innehåll, till exempel Youtube, TikTok eller Facebook. Förfarandet är avgiftsfritt och frivilligt för parterna och de rekommendationer till avgörande som ges i förfarandet är inte bindande för parterna.

Upphovsrättslagen innehåller bestämmelser om skyldigheten för onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll att skaffa tillstånd för upphovsrättsskyddade verk som användarna laddat upp i tjänsten. Om tillstånd saknas är tjänsteleverantören skyldig att förhindra åtkomst till material som kränker upphovsrätten.

Den lagliga användningen av verken får dock inte förhindras. Användningen av ett verk i en onlinetjänst för delning av innehåll kan vara tillåten t.ex. med stöd av en bestämmelse om inskränkning av upphovsrätten, på grund av att materialet inte är upphovsrättsligt skyddat eller på grund av att tillstånd för användning av materialet har inhämtats från rättsinnehavaren.

Meningsskiljaktigheter som gäller tillämpningen av upphovsrättslagen ska först lösas via mekanismen för klagomål och prövning vid onlinetjänsten för delning av innehåll, varefter parterna kan begära en rekommendation till avgörande genom ERMI-förfarandet. Användningen av förfarandet utesluter inte användningen av andra rättsmedel, till exempel domstolsförfarande.

Stegen i ERMI-förfarandet

I ERMI-förfarandet är det möjligt att från en opartisk sakkunnig begära en rekommendation till avgörande i fråga om meningsskiljaktigheter som gäller omöjliggörande av åtkomst till eller avlägsnande av verk som användaren har lagrat i onlinetjänsten för delning av innehåll eller återbördande av verk till tjänsten.

Förfarandet inleds genom att man fyller i en blankett för begäran om behandling och skickar den till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor på adressen [email protected].

Ministeriet delar ut fallen till de tillgängliga ojäviga och opartiska upphovsrättssakkunniga som anlitas för förfarandet och som behandlar dem så snabbt som möjligt. 

Den sakkunnige bekantar sig med materialet och ger motparten möjlighet att bli hörd. Den sakkunnige frågar parterna om det finns möjlighet till förlikning. Om det inte nås förlikning, ska den sakkunnige ge sin rekommendation till avgörande om huruvida åtkomsten till ett verk som användaren lagrat i tjänsten ska omöjliggöras, verket avlägsnas eller verket återbördas till tjänsten. Den sakkunnige lämnar sin rekommendation till avgörande till undervisnings- och kulturministeriet, användaren av tjänsten, upphovsmannen och tjänsteleverantören.

Ytterligare information

Ville Toro, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330192   E-postadress:


Aura Lehtonen, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330340   E-postadress: