Programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken

Målet med utvecklingsprogrammet Utbildning för alla är att genom småbarnspedagogiken garantera en stark grund för barnens senare lärande. Deltagande i högklassig småbarnspedagogik och satsningar på tidigt lärande jämnar ut de skillnader i inlärning som beror på barnens familjebakgrund. 

Målen för programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken, som genomförs 2020–2022, är: 

 1. Vi skapar jämlika förutsättningar för studievägen
 2. Vi främjar stödet för lärandet
 3. Vi skapar en flexiblare start för lärandet
 4. Vi förbättrar småbarnspedagogikens kvalitet

1. Vi skapar jämlika förutsättningar för studievägen

Målet för åtgärdsprogrammet för småbarnspedagogik är att stödja jämlikheten i utbildningen samt barnens välbefinnande genom att söka de mest verkningsfulla metoderna för att förebygga ojämlikhetsutvecklingen.

Till genomförandet riktas totalt 70 miljoner euro åren 2020-2022.

Åtgärderna enligt målet är   

 • utlysning av statsunderstöd år 2020 som gäller positiv särbehandling inom sektorn för småbarnspedagogik, utveckling av stödet för barnens språkinlärning samt principen om närservice inom småbarnspedagogiken, minskning av gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken, statsunderstöd riktas också för att stöda lika möjligheter till digitala färdigheter inom småbarnspedagogiken.
 • ett multiprofessionellt interventionsprojekt genomförs i rådgivningssamarbetet för att höja deltagandet och för att effektivisera servicestyrningen.
 • jämställdhets- och likabehandlingsplanerna görs förpliktande
 • utredningar görs om orsakerna till att man inte deltar i småbarnspedagogik, om rätten till småbarnspedagogik för barn som är papperslösa och asylsökande samt om undervisningen i finska/svenska som andraspråk (S2/R2) i småbarnspedagogiken

2. Vi främjar stödet för lärandet

Stödet för barnets lärande och inkluderingen av barnet främjas i småbarnspedagogiken genom att man utreder nuvarande praxis och utvecklingsbehov samt utvecklar en lämplig stödstruktur och modell för småbarnspedagogiken. 

Åtgärderna är:

 • en utredning görs om praxis och utvecklingsbehov i fråga om stödet för barnets lärande och inkluderande småbarnspedagogik.
 • en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att bedöma ändringsbehoven i nuläget, utarbeta en modell för genomförande av stödet inom småbarnspedagogiken samt att bereda förslag till de lagstiftningsmässiga och statsfinansiella ändringar som behövs. Målet är ett långsiktigt och verkningsfullt utvecklingsarbete.
 • ett utvecklings- och forskningsprojekt som förebygger mobbning inleds. I projektet tar man fram ett åtgärdsprogram för att förebygga mobbning för personalen inom småbarnspedagogiken.

Till åtgärden riktas totalt 15 miljoner euro åren 2020-2022.

3. Vi skapar en flexiblare start för lärandet

Syftet med åtgärden är att förbättra barnets tidiga inlärning av grundläggande färdigheter och att göra den inledande inlärningen flexiblare.

Följande åtgärder vidtas för att uppnå målet:

 • en enhetligare helhet bildas av förskoleundervisningen och de två första årskurserna inom den grundläggande utbildningen.
 • en utredning görs om den rättsliga grunden, omfattningen och kostnadseffekterna av genomförandet i fråga om tvåårig förskoleundervisning
 • ett pilotförsök med tvåårig förskoleundervisning genomförs, och i samband med försöket görs en uppföljande undersökning.
 • försöken med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar utvidgas och den kommuninformation som fås genom försöket utnyttjas som stöd för beredningen av tvåårig förskoleundervisning. Målet stöds genom omfattande och öppet samarbete med intressentgrupper.

Till åtgärden riktas totalt 30 miljoner euro åren 2020-2022.

4. Vi förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken

I åtgärderna inom målet genomförs långsiktiga och mångsidiga utvecklingsåtgärder för att utveckla småbarnspedagogiken. Pedagogiken inom småbarnspedagogiken utvecklas för att säkerställa att barnens bästa och rätt till högklassig småbarnspedagogik tillgodoses i hela landet. Ledningen av småbarnspedagogiken utvecklas.

Följande åtgärder vidtas för att uppnå målet:

 • kvalitetskriterier för småbarnspedagogiken utarbetas
 • en utredare tillsätts för att skapa en lägesbild av pedagogiken för femåringar. I lägesbilden av pedagogiken ingår också en utredning av hur konst- och färdighetsämnena kan stärkas inom småbarnspedagogiken.
 • ett projekt bereds för att stöda den lokala ledningen av planerna för småbarnspedagogik, uppföljningen av genomförandet samt utvärderingen och utvecklandet av pedagogiken.
 • det görs en utredning av nuläget i fråga om ledarskapet
 • för ledningen inom småbarnspedagogiken skapas ett riksomfattande och täckande fortbildningsprogram, vars verksamhet inleds genom ett pilotprojekt
 • till stöd för ledningen utarbetas en webbplats
 • det inrättas utvecklings- och forskningsnätverk för ledningen.

Till åtgärden riktas totalt 10 miljoner euro åren 2020-2022.

Upplysningar

Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330258   E-postadress:


Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330365   E-postadress: