OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

I utbildningspolitiska redogörelsen ställer regeringen som mål att Finland år 2040 ska ha en bildningsgrund som bygger på högklassig och verkningsfull fostran, utbildning, forskning och kultur. Finlands internationella konkurrenskraft och medborgarnas välfärd bygger på den bildningsgrunden. 

Målet är att jämlikheten i utbildningen och utbildningens tillgänglighet har förbättrats och att Finlands utbildnings- och kompetensnivå hör till världstoppen år 2040. Med hjälp av utbildning och forskning främjas uppnåendet av målen för hållbar utveckling i hela samhället.
 

Beredning och behandling av den utbildningspolitiska redogörelsen

Redogörelsen avläts till riksdagen den 8 april 2021.

Tidigare skeden i beredningen

Beredningen inleddes under hösten 2019 genom besök i skolor, andra stadiets läroanstalter och högskolor på olika håll i landet för att diskutera utbildningens och forskningens situation och utvecklingsbehov. Under beredningen drog man upp riktlinjer på lång sikt om hur man kan utveckla utbildningssystemet och forskningen.

Redogörelsens beredningsarbete utvärderades av en bredbasig parlamentarisk uppföljningsgrupp. 

Webbenkät

Som stöd för beredningen genomfördes i början av 2020 en webbenkät som riktade sig till studerande, lärare och alla andra. Målet var att samla in synpunkter om framtidens Finland samt utbildningsmässiga verktyg för att förverkliga visionen. Det kom in drygt 4 000 svar på enkäten, mest aktiva var undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. 

Sammandrag av webbenkäten (på finska)

Seminarier och diskussionstillfällen

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade tillsammans med Demos Helsinki en semiarieverksad den 4 februari 2020, där en bred samling intressentgrupper diskuterade redogörelsens teman. 

Sammandrag av seminariet (på finska)

Tidtabell för beredningen

Utkastet till utbildningsredogörelses remissrunda slutade den 22 januari 2021.

Utkastet till redogörelse har publicerats på utlåtande.fi

Upplysningar

Petri Haltia, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik Telefon:0295330096   E-postadress: