Internationellt samarbete

Undervisnings- och kulturministeriet främjar tillsammans med högskolorna och andra aktörer inom ministeriets förvaltningsområde det internationella samarbetet inom högskoleutbildningen, vetenskapen och forskningen.  

Ministeriet främjar genomgående internationellt samarbete inom högskole- och forskningspolitiken i olika sakkunnigorgan och kommittéer, till exempel EU, OECD och UNESCO. Ministeriets roll är att vara Finlands röst och företrädare i internationella nätverk. På nationell nivå genomför ministeriet målen för att främja internationaliseringen genom samarbete med olika intressegrupper och expertnätverk.

Visionen för internationaliseringen 2035

Visionen för internationaliseringen av högskoleutbildning och forskning 2035 fastställer huvudprinciperna i fråga om målen för internationaliseringen av högskoleutbildningen och forskningen. Principerna för visionen har utarbetats i samarbete med högskolorna och andra berörda grupper.

Visionen bygger på värderingar enligt vilka Finland är en ansvarsfull, välkomnande och öppen vägvisare inom internationellt samarbete. Internationaliseringen hänger samman med nästan alla de politiska åtgärder och riktlinjer som undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för och som ministeriet främjar inom sin sektor både på nationell nivå och i internationella forum. 

Stöd till internationell verksamhet i expertnätverk

Riktlinjer för att främja intenationalisering och forumet för internationella frågor

Forumet för internationella frågor samlar ihop intressegrupper inom statsförvaltningen, högskolor, forskningsinstitut, intressebevakningsgrupper och studentrörelsen. Forumet fungerar som ett expertnätverk och diskussionsforum och följer upp genomförandet av visionen för internationaliseringen.

Talent Boost och de globala projekten

Högskolornas internationaliseringsprogram är indelat i programmet Talent Boost och högskolornas globala projekt. Programmet Talent Boost stöder integrationen av internationella experter i Finland. De globala projekten fungerar som ett samarbetsnätverk mellan de finländska högskolorna och partnerhögskolorna i målländerna.

Team Finland Knowledge

Nätverket Team Finland Knowledge består av specialsakkunniga som är verksamma på åtta olika stationeringsorter i anslutning till Finlands beskickningar och konsulat i Brasilien, Sydafrika, Indien, Storbritannien, Kina, Singapore och Förenta staterna. De specialsakkunniga i nätverket arbetar för att främja internationaliseringen av högskoleutbildningen och forskningen och bygga upp en positiv Finlandsbild samt samarbetar nära med högskolor och vetenskapliga inrättningar.

På andra webbplatser

Talent Boost - Nationellt åtgärdsprogram

Högskolornas SIMHE-tjänster (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) 

Kontaktuppgifter

Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330327   E-postadress: