Över tre miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt för att utveckla kulturen och de kreativa branscherna

24.5.2024 9.17
UKM
Forsknings- och kulturminister Sari Multala har beviljat aktörer inom kulturen och de kreativa branscherna 3,3 miljoner euro i statsunderstöd. Strukturstöden är en del av programmet för hållbar tillväxt och de är avsedda för att utveckla innovativa tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer inom sektorn.

Byggande av idrottsanläggningar understöds med 25,3 miljoner euro

22.5.2024 11.17
UKM
Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har beviljat sammanlagt 25 256 000 euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Understöden har i synnerhet riktats till idrottsanläggningar för grundläggande motion, såsom idrottshallar och bollhallar.

Regeringen föreslår ändringar i läsårsavgifterna för studerande från länder utanför EU och EES

16.5.2024 12.53
UKM
Regeringen föreslår ändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen i fråga om läsårsavgifter och ansökningsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES. Dessutom föreslås preciseringar i bestämmelserna om uppdragsutbildning.

Lagförslag om stödet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen på remiss

10.5.2024 15.16
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om reformen av stödet för lärande och skolgång inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. De ändringar som gäller lagen om grundläggande utbildning har beretts utifrån föresatserna i regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen hösten 2024. Utlåtanden kan lämnas fram till den 18 juni 2024.

Utkast till flerårig plan för användning av forsknings- och utvecklingsfinansiering på remiss

8.5.2024 9.13
ANM UKM
Arbetet med att bereda en plan för användning av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för de följande åtta åren har utförts på bred basis. Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar nu en remissbehandling om utkastet till plan från den 8 till den 24 maj 2024.

Det nya internationella avtalet främjar öppenheten i patentsystemet

24.5.2024 13.39
UKM
Vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderättens (Wipo) diplomatiska konferens i Genève godkändes ett nytt fördrag. Syftet med att ta fram ett internationellt fördrag om skyldigheten att lämna uppgifter om genetiska resurser är att förbättra effektiviteten, transparensen och kvaliteten hos de delar av patentsystemet som behandlar genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser.

Petäjävesi gamla kyrka har sparats som 3D-modell

14.5.2024 11.19
UKM
Museiverket och dess samarbetspartner har tagit fram en 3D-modell av Petäjävesi gamla kyrka som ska bidra till att bevara värdefull information om kulturarvsobjektet för kommande generationer. Exakta mätdata underlättar också planeringen av restaurering och reparation av kyrkan.
Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Undervisningsminister
Sari Multala
Sari Multala
Forsknings- och kulturminister
Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist
Idrotts- och ungdomsminister