Internationaliseringsprogrammet och de globala nätverken

Högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet har i avtal kommit överens om internationaliseringsåtgärderna för den strategiska finansieringen.

Internationaliseringsprogrammet för strategisk finansiering stöder främjandet av högskolornas internationalisering genom gemensamt överenskomna förfaranden på nationell och global nivå. 
För internationaliseringsprogrammet finns sammanlagt 185 miljoner euro att tillgå åren 2021–2024. Programmet är indelat i Globala pilotnätverk (55,6 miljoner euro) och Talent Boost-verksamheter (129,2 miljoner euro). 

Globala högskolenätverk som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet

Vid de finländska högskolorna pågår för närvarande åtta globala nätverk som fungerar som ett samarbetsnätverk för att fördjupa samarbetet mellan högskolorna. 

De finländska högskolorna svarar för samordningen av nätverken. Målet är att skapa ett samarbetsnätverk mellan de finländska högskolorna och partnerhögskolorna i målländerna samt att utveckla det dubbelriktade samarbetet inom högskoleutbildningen och FUI-verksamheten.
Syftet med programmet är att skapa nya slags kontakter som stärker den finländska högskoleutbildningen samt Finlands kompetensvarumärke och samarbetsnätverk globalt. Avsikten är att locka och rekrytera internationella experter till Finland samt att inleda projekt inom forskning, utveckling och innovation som möter de globala behoven.

Finländska högskolor ingår i olika nätverk som anknyter till internationaliseringsprogrammet och som omfattar deltagare från afrikanska länder, Kina, Indien och Förenta staterna. Samarbetsnätverken fokuserar på utbildning, FUI-projekt, livsmedelsvetenskaper, hälso- och sjukvård, välfärd, hållbar utveckling och högskolesamarbete. Det globala programmet stöder dessutom uppnåendet av högskolornas egna strategiska mål för internationalisering och kvalitet.

Projekt och nätverk för partnerskap:

Inom ramen för det globala avsnittet i internationaliseringsprogrammet har man inlett följande partnerskapsprojekt och partnerskapsnätverk. De ansvariga högskolorna ger mer information om de pågående globala nätverken och deras framsteg.

 1. Global Networks - Strengthening collaboration between Finnish Higher Education Institutions and partners in Africa, China, India, and the United States of America
 2. Finland-Africa Platform for Innovation, FAPI (SDG 9) (Åbo universitet)
 3. Finland-China Network in Food and Health Sciences (Åbo universitet)
 4. Finnish-American Research and Innovation Accelerator, FARIA (Helsingfors universitet och Aalto-universitetet)
 5. Finnish and Southern African Higher Education Institutions Network for Health and Wellbeing, SAFINET (Tammerfors universitet)
 6. Partnerskapet med Indian Institutes of Technology (IITs) (Aalto-universitetet): FICORE Finnish Indian Consortia for Research and Education
 7. Global Innovation Network for Teaching and Learning, GINTL (globalt innovationsnätverk för lärande och undervisning, Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet)
  GINTL Africa (Helsingfors universitet)
  GINTL China (Helsingfors universitet)
  GINTL India (Jyväskylä universitet)
 8. China-Network of Finnish Universities of Applied Sciences (yrkeshögskolornas Kina-nätverk, samordnas av Haaga-Helia, Metropolia och Laurea)
 9. EDUCase – Higher Education Platform for Global Sustainability  (plattform för hållbar utveckling och ansvarstagande, Aalto-universitetet)

Kontaktuppgifter

Maarit Palonen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330243  


Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330327