Statistik och forskning om den allmänbildande utbildningen

I sitt beredningsarbete utnyttjar undervisnings- och kulturministeriet finländsk och internationell forskning och statistik som gäller allmänbildande utbildning. Statistikcentralen svarar som statistikmyndighet för statistiken som gäller den allmänbildande utbildningen.

Statistik

Statistikcentralen: För- och grundskoleundervisning   
Statistik som gäller förskoleundervisningen samlas i Grundskolestatistiken som utges årligen av Statistikcentralen.

Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen

Utbildningsstyrelsen: Informationshantering
En omfattande samling länkar och/eller översikter som gäller prognostiseringen av utbildnings- och kompetensbehovet, internationell forskning, utbildningspolitiska teman och statistik.

Utbildningsstyrelsen: Statistik, läromedel och publikationer

Lärarna och rektorerna i Finland 2016
Publikationen grundar sig på personbaserade läraruppgifter som Statistikcentralen samlat in enligt den huvudsakliga undervisningsuppgiften.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): Education
Utbildningsrelaterad statistik, forskning och publikationer.

OECD: Publikationen Education at a Glance 

UNESCO Institute for Statistics (UIS): Data Centre by theme
UNESCO:s utbildningsstatistik

Eurostat: Education and Training
Europeiska unionens statistik

Enkäter och forskning

Nationella centret för utbildningsutvärdering

PIRLS, TIMMS och ICCS, ICILS (IEA)

TIMMS & PIRLS International Study Center

Eurydice: Publications
Europeiska unionens Eurydice-nätverks forskningsrapporter och artiklar om utbildningen i Europa

Ytterligare information

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330140   E-postadress:


Aki Tornberg, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) Telefon:0295330316   E-postadress: