Statsandelar för teatrar och orkestrar

Oopperaesitys

Teatrar eller orkestrar kan godkännas som berättigade till statsandel efter ansökan. Om förutsättningarna för erhållande av statsandel föreskrivs i teater- och orkesterlagen.

Den statliga finansieringen av performativ konst, dvs. musik, dans, cirkus och performance förnyas. Statsandelssystemet för scenkonst reformeras från och med ingången av 2022.

Rätt till statsandel har teatrar och orkestrar som undervisnings- och kulturministeriet godkänt att omfattas av lagen. Godkännande och beviljande av statsandel sker inom ramen för statsbudgeten. Ministeriet kan inte nödvändigtvis bevilja personårsverken som berättigar till statsandel till fullt belopp.

I lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) föreskrivs om betalning av statsandel för teatrarnas och orkestrarnas driftskostnader samt om beräkning av priserna per enhet.

Det har gjorts flera ändringar i lagarna efter att de stiftats, därför ska statsandelstagarna och sökandena alltid kontrollera bestämmelserna i den uppdaterade lagstiftningen.

Finansiering av teatrar och orkestrar som omfattas av statsandel

Teatrar och orkestrar som undervisnings- och kulturministeriet godkänt som berättigade till statsandel meddelar årligen de uppgifter som behövs för att beräkna statsandelarna med Utbildningsstyrelsens enkät om driftskostnader och prestationer. Kostnadsblanketten samt anvisningar och kostnadsrapporter finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Teatrar och orkestrar med rätt till statsandel ska på förhand omedelbart kontakta undervisnings- och kulturministeriet när det gäller förändringar som påverkar rätten till statsandel eller fastställandet av statsandelen.

Till teatrar och orkestrar som inte är momsskyldiga för den verksamhet som berättigar till statsandel betalas statsandel höjd med momsandelen. Teatern eller orkestern ska omedelbart underrätta undervisnings- och kulturministeriet om förändringar som gäller momsbehandlingen.

 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285