Oppivelvollisuuden laajentaminen

Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Lakia sovellettiin ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Oppivelvollisuuslain valmistelu

Oppivelvollisuuden laajentamisesta linjataan hallitusohjelmassa. 

Valtioneuvosto antoi 15.10.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Tasavallan presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain 30.12.2020. Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021.

Vuonna 2022 oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivä on perjantai 26.8.2022 (Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen tarkistuspäivästä 2022).

Oppivelvollisuuden laajentamisen seuranta

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa vuosina 2021–2024.  Seuranta kohdistuu seitsemään laajaan aihekokonaisuuteen ja perustuu hallituksen esityksessä kuvattuihin seurantatarpeisiin sekä lain hyväksymisen yhteydessä eduskunnan kirjaamiin 22 lausumaan. 

Seurannan toteutuksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä.

Seminaariaineistot ja tallenteet

TUVA tulee -webinaari
OKM, OPH, Aluehallintovirastot 27.4.2022 13.30

Tutustu esitteeseen

Etsitkö lisätietoa?

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä ohjeita ja aineistoja koulutuksen järjestäjille löydät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen (OPH)

Tietoa opiskelumahdollisuuksista (Opintopolku)

Tiedotteet ja uutiset

Oppivelvollisuuslakiin tarkennuksia

OKM
Tiedote 23.12.2021 10.20

Lisätietoja

Antti Randell, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330173  


Seija Rasku, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330270