Oppivelvollisuuden laajentaminen

Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotettiin siksi 18 ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Lakia sovellettiin ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Oppivelvollisuuden laajentamisen seuranta

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa vuosina 2021–2024.  Seuranta kohdistuu seitsemään laajaan aihekokonaisuuteen ja perustuu hallituksen esityksessä kuvattuihin seurantatarpeisiin sekä lain hyväksymisen yhteydessä eduskunnan kirjaamiin 22 lausumaan. 

Seurannan toteutuksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä.

Oppivelvollisuuslain valmistelu

Oppivelvollisuuden laajentamisesta linjattiin Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa. Valtioneuvosto antoi 15.10.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Tasavallan presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain 30.12.2020. Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021.

Oppivelvollisuuslain säännöksiä on tarkennettu toimeenpanossa havaittujen kehittämistarpeiden pohjalta. Keskeisimmät muutokset liittyvät 17-vuotiaiden oppivelvollisten ja opiskelutarkoituksessa Suomeen tulevien alaikäisten asemaan, majoitus- ja matkakorvauksiin, kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen oppimateriaalilisään, siirtymävaiheen tiedonsaannin parantamiseen, opiskelupaikan osoittamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen määrän tallentamiseen eHOKS:iin.

Lisäksi tehtiin muutamia muita säännöksiä selkeyttäviä muutoksia. Muutokset tulivat voimaan 1.8.2022.

Tiedotteet ja uutiset

Oppivelvollisuuslakiin tarkennuksia

OKM
Tiedote 23.12.2021 10.20

Tutustu esitteeseen

Etsitkö lisätietoa?

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä ohjeita ja aineistoja koulutuksen järjestäjille löydät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen (OPH)

Tietoa opiskelumahdollisuuksista (Opintopolku)

Lisätietoja

Helmi Pulkkinen, asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) Puhelin:0295330267   Sähköpostiosoite:

Perusopetukseen liittyvät kysymykset

Marja Penttilä, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330400   Sähköpostiosoite:

Toisen asteen koulumatkoihin liittyvät kysymykset