Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Med kollektiv förvaltning av upphovsrätt avses verksamhet där kollektiva förvaltningsorganisationer förvaltar rättigheter för rättsinnehavarnas räkning. Verksamheten regleras i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (kollektivförvaltningslagen).

Syftet med lagen är att trygga självbestämmanderätten för innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, främja upphovsrättsmarknadens funktion och säkerställa att den kollektiva förvaltningen av upphovsrätt och närstående rättigheter sköts ansvarsfullt, effektivt och transparent i förhållande till rättsinnehavare och användare.

Kollektivförvaltningslagen innehåller bestämmelser bl.a. om bevakning av rättsinnehavarnas rättigheter och intressen i en kollektiv förvaltningsorganisation. I lagen finns också bestämmelser om medlemmarnas rättigheter, beslutanderätt och bevakning av deras intressen i en kollektiv förvaltningsorganisation samt om förvaltandet av upphovsrättsersättningar. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk.

Kollektivförvaltningslagen grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

Anna Vuopala, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330331   E-postadress:


Ville Toro, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330192   E-postadress: