Riktlinjer och utveckling

Kuva: OKM/Elvi RistaYrkesutbildningen utvecklas i enlighet med regeringsprogrammet. På denna sida hittar du de viktigaste riktlinjerna som styr yrkesutbildningen och utvecklingen av den samt information om olika utvecklingsprojekt.

 

 

Reform av finansieringen av och verksamhetsstyrningen inom yrkesutbildningen

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering bereder undervisnings- och kulturministeriet 2023–24 regeringspropositioner om en reform av finansieringen av och verksamhetsstyrningen inom yrkesutbildningen enligt målen i regeringsprogrammet. Samtidigt bereds andra lagändringar som regeringsprogrammet förutsätter, till exempel en utvidgning av uppdragsutbildningen. 

Stärkande av stödet för lärande

Regeringen har som mål att varje studerande ska avlägga en examen på andra stadiet. Under regeringsperioden är avsikten att ytterligare stärka stödet för lärande och förtydliga stödkedjan från småbarnspedagogiken till andra stadiet. För att uppnå dessa mål stärks och förenhetligas stödet och handledningen inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. För närvarande skiljer sig lagstiftningen, stödsystemet, stödformerna och begreppen från varandra på olika utbildningsnivåer och inom olika utbildningsformer.

Inom yrkesutbildningen och den utbildning som handleder för examen (Hux) har den studerande rätt att få särskilt eller krävande särskilt stöd enligt hans eller hennes behov. Enligt en bedömning som gjorts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförs stödet i genomsnitt väl, men det finns stora variationer mellan utbildningsanordnarna. 

För att förenhetliga stödet för lärande på andra stadiet har det tillsatts en utvecklingsgrupp. Utvecklingen stöds också genom ett program där man har avsatt sammanlagt 25 miljoner euro för att utveckla stödet för lärande inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Från och med 2025 ökas finansieringen av både gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen med 10 miljoner euro för de kostnader som följer av tilläggsuppgifterna inom stödet för lärande.

Utredning om hur den utbildning som handleder för examensutbildning fungerar

Undervisnings- och kulturministeriet konkurrensutsätter en utredning om hur utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) fungerar. Resultaten blir färdiga våren 2024 och utifrån dem bedöms behovet av att utveckla lagstiftningen. Samtidigt bereds förslag till tekniska ändringar i läropliktslagstiftningen.

Den handledande utbildningen för examensutbildning infördes den 1 augusti 2018 som en del av reformen av läroplikten. Utbildningen betjänar unga vuxna, inklusive invandrare, som avslutar den grundläggande utbildningen och som inte studerar.

Strategifinansieringen för yrkesutbildningen och regeringsprogrammet

Undervisnings- och kulturministeriet riktar 2023–24 strategisk finansiering till yrkesutbildningen i enlighet med målen i regeringsprogrammet för att utveckla såväl ledningen av utbildningen som utbildningar på främmande språk och engelska samt för att stärka utbildningsanordnarnas digitaliseringsförmåga.

Utveckling av yrkesexamina 

Rapporten från arbetsgruppen för utveckling av yrkesexamina (TUTKE 4) ska publiceras och överlämnas till undervisningsminister Henriksson den 16 november 2023. Arbetsgruppens halvtidsrapport publicerades i mars 2023. Arbetsgruppen har berett förslag för att utveckla bland annat flexibiliteten i yrkesexamina, mikromeriter och de färdigheter som krävs för den gröna omställningen och digitaliseringen.

Ytterligare information

Petri Lempinen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja Telefon:0295330180   E-postadress: