Undervisnings- och kulturministeriets strategier och riktlinjer för förvaltningsområdet

Ministeriets verksamhet styrs av regeringens riktlinjer och utgående från dessa bereder ministeriet ärenden på sitt förvaltningsområde.

Regeringens strategi utgörs av ett riktgivande regeringsprogram och regeringens verksamhetsplan som preciserar åtgärderna och som sammanjämkas med planen för de offentliga finanserna

Statsrådets redogörelser och principbeslut är en del av regeringens verksamhetsplan. Beslut om redogörelser och principbeslut fattas av regeringen.

Bildning med kunskap, färdighet och känsla

Undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030  är en tjänstemannasyn på vilka ärenden ministeriet och förvaltningsområdet borde fokusera på under en tid som är längre än en regeringsperiod.

Strategins kärna är att undervisnings- och kulturministeriet, inklusive dess verksamhetsområden, svarar för samhällets bildningsgrund. Småbarnspedagogiken, utbildningen, forskningen, konsten och kulturen, idrotten och ungdomsarbetet förnyar samhället och bidrar till bildningen. Förmågan till förnyelse tryggar välfärden och en hållbar tillväxt.

Strategin innefattar tre påverkningsmål samt mer precisa fokuseringsområden

  1. allas förmåga och kompetens stärks
  2. kreativ, och ansvarsfull verksamhet förnyar samhället
  3. förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor.

För att uppnå målen vill ministeriet arbeta öppet, ansvarsfullt och genom att skapa förtroende.

På andra webbplatser

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering (2023): Ett starkt och engagerat Finland

Statsrådets principbeslut och strategier 

Ytterligare information

Iiris Patosalmi, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikön esikunta Telefon:0295330250   E-postadress: