Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Syftet med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är att stärka mediekompetensen, det informations- och kommunikationstekniska (ikt) kunnandet och programmeringskunnandet bland barn och unga inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. 

Hösten 2020 lanserade undervisnings- och kulturministeriet utvecklingsprogrammet Nylitteracitet för åren 2020–2023 som en del av ministeriets omfattande utvecklingsprogram Utbildning för alla.
 
Våren 2021 publicerade utvecklingsprogrammet kunskapsbeskrivningar för informations- och kommunikationsteknik, mediekompetens och programmering. Kunskapsbeskrivningarna grundar sig på grunderna för planen för småbarnspedagogik och  läroplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Nationella audiovisuella institutet och Utbildningsstyrelsen svarar i samarbete för utarbetandet av beskrivningarna.

Studera beskrivningarna på webbplatsen www.uudetlukutaidot.fi/sv.
 
Inom den grundläggande utbildningen utarbetades för varje årskurs beskrivningar av god och framskriden kompetens. För småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har man utarbetat beskrivningar av god pedagogisk verksamhet. Beskrivningarna främjar jämlik undervisning i digitala färdigheter och digital kompetens för barn och unga i hela landet.

Beskrivningarna har härletts som stödmaterial från grunderna för planen för småbarnspedagogik och läroplanerna. De är inte förpliktande utan deras syfte är att stödja lärarnas arbete i genomförandet av planerna för småbarnspedagogiken och läroplanerna och de kan användas som hjälp när de lokala läroplanerna utarbetas.

Kunskapsbeskrivningarna tas i bruk 

Våren 2021 beviljade undervisnings- och kulturministeriet specialunderstöd till 46 utvecklingsprojekt. I projekten görs pilotförsök med kunskapsbeskrivningarna åren 2021-2022. Sammanlagt 22 anordnare av småbarnspedagogik och 24 anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning beviljades två miljoner euro i statsunderstöd.
 
I utvecklingsprogrammet produceras under 2021–2022 cc-licenserat exempelinnehåll och utbildningar som baserar sig på kunskapsbeskrivningarna som stöd för småbarnspedagogiken och undervisningen. De läromedel som tagits fram inom ramen för programmet publiceras i Biblioteket för öppna läromedel och sammanställs på webbplatsen www.uudetlukutaidot.fi.

Styrning av utvecklingsprogrammet

För genomförandet av utvecklingsprogrammet sammankallades hösten 2020 projektgrupper för mediekompetens och informations- och kommunikationsteknik. De har haft en central roll i beredningen och genomförandet av programmet. Till vardera projektgruppen kallades cirka tio experter från olika delar av Finland. När beskrivningarna utvecklades konsulterade man dessutom regionala experter, anordnare och genomförare av småbarnspedagogik och undervisning samt barn och unga.
Utvecklingsprogrammet styrs av en styrgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet.