Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet är verksamhet utanför skoltid som är riktad till elever i årskurs 1 och 2 i grundskolan samt till elever inom specialundervisningen. Kommunerna fattar beslut om att ordna verksamheten. Det är frivilligt för barn att delta i morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Syfte och innehåll

Enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) är syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten att

stödja hemmets och skolans fostrande arbete samt att stödja utvecklingen av barnens känsloliv och barnens etiska utveckling
främja barnens välfärd och jämlikhet i samhället, förebygga utslagning och öka delaktigheten
erbjuda barnen allsidiga möjligheter att delta i ledd och rekreerande verksamhet och möjliggöra vila i en lugn miljö, under tillsyn av en yrkeskunnig och för uppgiften lämplig person.

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för och det centrala innehållet i verksamheten i grunderna för den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. På basis av grunderna utarbetar kommunen en verksamhetsplan. Kommunen svarar för att tjänsterna ordnas i enlighet med bestämmelserna.

Avgifter

Kommunen beslutar om storleken på månadsavgifterna som tas ut för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Avgiften får vara högst 120 euro för 570 timmar och högst 160 euro för 760 timmar. Närmare bestämmelser om fastställandet av avgifter finns i lagen om grundläggande utbildning.

Anvisningar om ordnandet av verksamheten och personalen

Kommunerna är inte skyldiga att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet. Staten beviljar kommunerna statsandel för kostnaderna för att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet. Om kommunen ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet ska varje barn som deltar erbjudas sådan verksamhet antingen 570 eller 760 timmar under läsåret. Verksamheten ordnas vardagar mellan kl. 7 och 17. Barn som deltar ska erbjudas ett mellanmål.

Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet själv eller i samråd med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av exempelvis organisationer, föreningar eller församlingar. Verksamheten kan ordnas i skolor, enheter för småbarnspedagogik eller på någon annan lämplig plats.

Kommunen meddelar var verksamheten ordnas, tidtabellerna för verksamheten samt hur man söker till verksamheten. Vid intagningen av barn till morgon- och eftermiddagsverksamheten ska intagningsgrunderna vara de samma för alla.

I förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet föreskrivs om behörighetsvillkoren för ledare inom morgon- och eftermiddagsverksamheten. Den brottsliga bakgrunden utreds för de som arbetar inom morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Ytterligare information