Beredskapsärenden inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde

Statsrådet har fattat ett principbeslut om hur man tryggar samhällets funktioner under alla omständigheter. Även ansvarområden och uppgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde har slagits fast.

Beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriet och dess förvaltningsområde grundar sig på beredskapslagen och på den av statsrådet befästa säkerhetsstrategin för samhället.

Enligt beredskapslagen bör statliga myndigheter genom beredskapsplaner och förberedelser för verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så väl som möjligt också under undantagsförhållanden.

I beredskapslagen föreskrivs om ytterligare befogenheter som kan tas i bruk i särskilda undantagssituationer då myndigheternas normala befogenheter inte räcker till. Ibruktagandet av de ytterligare befogenheter som föreskrivs i beredskapslagen förutsätter att statsrådet tillsammans med republikens president har konstaterat att det i landet råder undantagsförhållanden.

I säkerhetsstrategin för samhället, som är statsrådets principbeslut, slår man fast en samarbetsmodell för den övergripande säkerheten samt ansvarsfördelningen och uppgifterna när det gäller samhällets beredskap. 

I fråga om tryggandet av samhällets vitala funktioner ansvarar man inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde särskilt för att upprätthålla och stärkaden mentala kriståligheten.

Med mental kristålighet avses nationens förmåga att utstå den mentala press som krissituationer orsakar och klara av effekterna av den. Att skapa och upprätthålla mental kristålighet är långsiktigt arbete som överskrider gränserna mellan förvaltningsområdena.

Enligt säkerhetsstrategin är undervisnings- och kulturministeriets strategiska uppgifter att:

  • upprätthålla utbildnings- och forskningssystemet
  • upprätthålla kompetensen
  • upprätthålla kulturtjänster och skyddande av kulturegendomen
  • trygga förutsättningarna för andlig verksamhet
  • upprätthålla ungdomsarbete och ungdomsverksamhet samt idrott som upprätthålls genom samhällsaktivitet

Beredskap inom kommuner och högskolor

Det är i huvudsak kommunerna  som ordnar småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och utbildnings på andra stadiet. Beredskapsplaneringen inom kommunernas undervisnings- och övriga bildningsväsende är viktig för att upprätthålla funktionerna inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde i alla säkerhetssituationer.

Kommunens undervisnings-/bildningsväsen gör upp en beredskapsplan där man utreder hur bl.a. störningar och undantagsförhållanden påverkar uppgifter och verksamhet, åtgärder för att trygga verksamhetens kontinuitet samt åtgärder för att återgå till normalförhållanden.

Universitet och yrkeshögskolor bör också se till att deras uppgifter kan skötas så smidigt som möjligt i undantagsförhållanden och i fall av störningar samt göra upp en beredskapsplan. Beredskapsskyldigheten är inskriven i universitetslagen och yrkeshögskolelagen.

På andra webbplatser

Upplysningar

Juho-Antti Jantunen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Förvaltningsenheten Telefon:0295330121   E-postadress: