Prognostiserings- och utvärderingsverksamhet

Utbildningens genomslag utvärderas. Syftet med utvärderingen är att stödja utvecklingen och att förbättra förutsättningarna för lärande.

Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utvärderas genom olika tema- och systemutvärderingar. Den grundläggande utbildningen utvärderas också utgående från inlärningsresultaten. Avsikten är att ta fram kunskap för att utveckla undervisningen och beslutsfattandet. Genom utvärderingarna vill man dessutom försäkra sig om att alla får utbildning på lika villkor och om undervisningens kvalitet.

För utvärderingarna svarar Nationella centret för utbildningsutvärdering Karvi. Även utbildningsanordnaren är skyldig att utvärdera och att delta i utvärderingen av verksamheten.

Regionförvaltningsverkens uppgifter omfattar bl.a. fortbildning av undervisningsväsendets personal, utveckling av kompetensen (programmet Kunnig) samt utvärdering av den regionala tillgången till basservice.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna följer upp hur arbetslivet och utbildningen anpassar sig till varandra, svarar för den kortsiktiga regionala prognostiseringen och deltar i den medellånga och långsiktiga prognostiseringen som landskapsförbunden ansvarar för. Därtill handhar centralerna ESF-uppgifter inom sektorn.

Utbildningskommissionerna uppföljer, utvärderar och prognostiserar hur den kompetens som krävs i utbildningen och arbetslivet utvecklas och kommer med initiativ för att utveckla utbildningens innehåll.

Internationella jämförelser (t.ex. PISA) görs därtill av bl.a. OECD och IEA.

Finland i PISA-undersökningen

Finland i PISA-undersökningen

I PISA utvärderar man vart tredje år kunskaperna i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse hos ungdomar i åldern 15 år.

PISA-undersökningen och resultaten

Ytterligare information

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330140   E-postadress:


Aki Tornberg, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) Telefon:0295330316   E-postadress: