Förvaltning och finansiering av allmänbildande utbildning

Undervisnings- och kulturministeriet bereder lagstiftningen och statsrådsbesluten som gäller den allmänbildande utbildningen samt styr verksamheten på förvaltningsområdet. Arbetet styrs av riktlinjerna i bl.a. regeringsprogrammet och regeringens handlingsplan.

Statsrådet beslutar om allmänna riksomfattande mål för undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning samt om fördelningen av den tid som används för grundläggande utbildning för undervisning i olika läroämnen och ämnesgrupper samt för elevhandledning (timfördelning).

Utbildningsstyrelsen är ett sakkunnigämbetsverk inom utbildning som är underställt undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningsstyrelsen svarar för utveckling av utbildningen, främjar utbildningens resultat och följer upp ordnandet av utbildning. Utbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, som de lokala läroplanerna grundar sig på.

Utbildningsanordnarna beslutar om praktiska frågor

Utbildningsanordnaren är i regel en kommun eller samkommun som är skyldig att ordna grundläggande utbildning för barnen på området. Därtill kan staten, privata sammanslutningar eller stiftelser ordna grundläggande utbildning. Kommunerna ansvarar också för ordnandet av förskoleundervisning och beslutar om den ordnas i daghem, i skolor eller på någon annan lämplig plats. Kommunens undervisningsmyndigheter kan även ordna undervisning på andra stadier. Gymnasieutbildning kan ordnas av kommuner, samkommuner, registrerade (privata) sammanslutningar och stiftelser. 

Många praktiska frågor avgörs av utbildningsanordnarna, vars verksamhet styrs genom mål som uppställts i bl.a. lagstiftningen och grunderna för läroplanen. I kommunen eller skolan utarbetas en läroplan som preciserar målen och de centrala innehållen i grunderna.

I kommunen finns ett politiskt utsett organ som ansvarar för skolfrågor. Organet kan vara en bildningsnämnd, undervisningsnämnd, skolnämnd e.d. Kommunens skol- eller utbildningsverk svarar för planeringen, beredningen och verkställandet av skolärenden enligt nämndens beslut. Varje skola och läroanstalt har en rektor som ansvarar för verksamheten.

Enligt kommunens beslut kan skolorna också ha en direktion som styr verksamheten. I många direktioner är även elevernas föräldrar representerade. Eleverna företräds i skolan av elevkårens styrelse, till vilken man väljer representanter från olika klasser.

Utbildningsanordnarnas verksamhet styrs av målen i lagstiftningen och grunderna för läroplanen. Läroplanen kan godkännas t.ex. för hela kommunen eller för enskilda skolor.

Ytterligare information

Jari Rajanen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) Telefon:0295330268   E-postadress:


Heli Nederström, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330122   E-postadress: