Programmet för hållbar tillväxt inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Finlands program för hållbar tillväxt. Genom programmet för hållbar tillväxt främjas bland annat kompetens och investeringar samt forskning, utveckling och innovation. Programmet bidrar till en klimatmässigt hållbar strukturomvandling och digitalisering. På denna sida finns information om projekten för hållbar tillväxt och deras RRF-finansiering inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde. 

Programmet för hållbar tillväxt är indelat i fyra helheter, det vill säga pelare. De åtgärder som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ingår i pelare 3: Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs för att påskynda hållbar tillväxt. 

Finansieringen för programmet kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). RRF-finansieringen inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde 2021–2026 uppgår till cirka 211 miljoner euro. Beslut om de första projekten som finansieras inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde fattades hösten 2021. Reformerna och investeringarna ska slutföras senast den 21 augusti 2026.

EU förutsätter att medlemsstaterna har en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP) för att de ska kunna få finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens. Finlands plan är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. 

Finlands plan för återhämtning och resiliens består av fyra helheter:  grön övergång digitalisering sysselsättning och kompetens social- och hälsovårdstjänster.

 

Åtgärderna inom programmet för hållbar tillväxt och finansieringen av dem

Åtgärderna för hållbar tillväxt inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde syftar bl.a. till att höja och förnya kompetensnivån, påskynda forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och förnya de kreativa branscher som lidit av coronakrisen. 

Reformen av det kontinuerliga lärandet

Målsättning: Genom att utveckla möjligheterna till kontinuerligt lärande skapar man tillväxtmöjligheter samt stöder man förnyelse och regionernas livskraft.

Tidsplan: 2021–2024

Finansiering: Finansieringen riktas till åtgärder för att 

  • förbättra tillgången till prognostiseringsinformation och dess genomslagskraft och skapa ett arbetslivsinriktat studieutbud som baserar sig på denna information (4 miljoner euro).
  • utöka den sökande verksamheten, stödåtgärderna och utbildningsutbudet med låg tröskel för underrepresenterade grupper (30 miljoner euro).
  • utveckla handledningen och kartlägga kompetensen och kompetensbehoven. Detta syftar till att förebygga arbetslöshet och förbättra tillgången till kunnig arbetskraft. Genom att identifiera kunnandet förbättras allokeringen och effekterna av utbildningssatsningarna (10 miljoner euro).

Ansvarig aktör: Undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, Utbildningsstyrelsen 

Mer information: Reformen av det kontinuerliga lärandet, Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning 

Kontaktperson vid UKM: Saara Ikkelä

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande

Målsättning: Möjliggöra och påskynda reformen av utbildningssystemet och arbetskraftsservicen genom att bygga upp en driftskompatibel digital verksamhetsmiljö och nya tjänster där servicekedjorna svarar på kundernas kompetensbehov.

Tidsplan: 2021–2025

Finansiering: Finansiering uppgår till sammanlagt cirka 32 miljoner euro och riktas enligt följande:

  • 22 miljoner euro för den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande.
  • 10 miljoner euro för programmet för att stärka digitaliseringen av högskoleutbildningen och det flexibla lärandet.

Ansvarig aktör: Undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, högskolorna

Mer information: Digitala tjänster för kontinuerligt lärande och digitaliseringsprogrammet

Kontaktpersoner vid UKM:  Ilmari Hyvönen, Tomi Kytölä och Heidi Lehtovaara

Ökning av antalet nybörjarplatser vid högskolorna

Målsättning: Genom att höja utbildnings- och kompetensnivån och öka antalet högskoleutbildade stöder man möjligheterna till tillväxt och förnyelse i arbetslivet, företagen och samhället samt sysselsättningen. Högskolornas extra nybörjarplatser riktas till branscher som har brist på kompetent arbetskraft och som stöder en hållbar tillväxt.

Tidsplan: 

Finansiering: Genom en engångsinvestering på 15 miljoner euro ökar man antalet nybörjarplatser vid högskolorna med minst 600 år 2022. Investeringen kompletterar utvidgningen av högskoleutbildningen som finansieras med nationella medel.

Ansvarig aktör: Undervisnings- och kulturministeriet 

Mer information: Högskolornas program för hållbar tillväxt

Kontaktperson vid UKM: Maija Innola

FUI-finansiering till stöd för den gröna omställningen – Stärkande av framtidens nyckelområden 

Målsättning: Målet är att öka investeringarna i forskning och utveckling som inriktas på FUI-verksamhet inom nyckelområdena för den gröna omställningen. Forskningen gäller anpassningen till och hanteringen av koldioxidneutralitet och klimatförändringar. Målet är att stärka befintliga forskningskluster och sprida deras expertis vidare. 

Tidsplan: 2022–2026

Finansiering: Finlands Akademi ordnar två ansökningsomgångar för forskningsfinansiering, där sammanlagt högst 45 miljoner euro anvisas för genomförandet av forskningsprojekten. Via Business Finland riktas dessutom 27 miljoner euro för att stärka kompetensen inom nyckelområdena.

Ansvarig aktör: Finlands Akademi

Mer information: Finlands Akademi 

Kontaktperson vid UKM: Riina Vuorento

Investeringar i forskningsinfrastrukturer som stödjer hållbar tillväxt och digitalisering

Målsättning: Skapa moderna forsknings- och innovationsmiljöer som behövs för att producera ny information, bedriva högklassig forskning och utveckling samt skala upp innovationer. Målet är att öka möjligheterna att samanvända forsknings- och innovationsinfrastrukturer. 

Tidsplan: 2022–2026

Finansiering: Forskningsinfrastrukturerna stöds genom två ansökningar om finansiering vid Finlands Akademi som riktas till

  • utvecklingen av nationella forskningsinfrastrukturer (20 miljoner euro).
  • utvecklingen av lokala forskningsinfrastrukturer (25,25 miljoner euro).

Minst 8 miljoner euro av finansieringen för nationella forskningsinfrastrukturer riktas till projekt som främjar digitalisering. Dessutom riktas finansiering via Business Finland till utvecklingen av innovationsinfrastrukturer (20,75 miljoner euro). 

Ansvarig aktör: Finlands Akademi

Mer information: Finlands Akademi 

Kontaktperson vid UKM: Riina Vuorento

Strukturstöd för kultur och kreativa branscher 

Målsättning: Med strukturstödet för kulturen och de kreativa branscherna främjas utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer. Målet är att bidra till arbetet med att skapa fler arbetsplatser inom de kreativa branscherna och öka sektorns ekonomiska betydelse.

Tidsplan: 2021–2024

Finansiering: Strukturstödet (30 miljoner euro) beviljas i form av statsunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom beviljas Business Finlands finansiering (10 miljoner euro) i form av strukturstöd till företag. 

Ansvarig aktör: Undervisnings- och kulturministeriet

Mer information: Undervisnings- och kulturministeriets understöd

Kontaktpersoner vid UKM: Sanna Käyhkö, Elina Mäkelä

Smidigare arbets- och utbildningsbaserad invandring och underlättande av internationell rekrytering


Målsättning: Reformen stärker tillgången på kompetent arbetskraft och den internationella rekryteringen genom att göra tillståndsprocesserna för arbets- och utbildningsbaserad invandring smidigare. Målet är bland annat att påskynda behandlingen av ansökningar om arbets- och utbildningsbaserade uppehållstillstånd (målsatt behandlingstid 30 dygn). 

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde utvecklas identifieringen av sökande till utbildning, en smidigare digital övergång från en myndighetstjänst till en annan och en automatiserad dataöverföring mellan högskolorna och Migri. 

Genomförandet av reformen stöds av det förvaltningsövergripande projektet om en digital infrastruktur för uppehållstillståndsprocesser för experter (OLEDIGI) 2021–2024. Arbets- och näringsministeriet svarar för den huvudsakliga samordningen av projektet. Övriga myndigheter som deltar i genomförandet av projektet är Utrikesministeriet, Business Finland, Migri, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen, som inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde svarar för genomförandet och rapporteringen av projektet.

Tidsplan: 2021–2024

Finansiering: Finansiering: 725 000 euro, varav Utbildningsstyrelsen använder 90 000 euro för utvecklingsåtgärder (ställande av finansiering till förfogande 2022) och Migrationsverket 635 000 euro för fortsatt utveckling av snabbare och smidigare uppehållstillståndsprocesser på grund av arbete och utbildning (överföring av finansiering som en del av den kompletterande budgeten 2024).

Ansvarig aktör: Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen

Mer information: Färdplan för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring 2035 (på finska)

Kontaktperson vid UKM: Kaisu PiiroinenNelli Tiainen

Finansieras av Europeiska unionen, next generation EU.

Ytterligare information

Merja Niemi, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO) Telefon:0295330229   E-postadress: