Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ordnas utanför skolan och riktas i första hand till barn och unga. Grundläggande konstundervisning ordnas vid musikläroanstalter, bildkonstskolor, dansskolor, handarbetsskolor och andra läroanstalter.

Den grundläggande konstundervisningen inom olika konstområden framskrider målinriktat från en nivå till nästa och ger eleven förmåga att uttrycka sig själv och att söka till yrkesutbildning och utbildning på högskolestadiet inom konstområdet.

Av eleverna som deltar i undervisningen kan man ta ut skäliga avgifter, som utbildningsanordnarna beslutar om. Enligt lagen om grundläggande konstundervisning får undervisning inte ordnas i syfte att nå ekonomisk vinst.

Grunderna för läroplanen: allmän lärokurs och fördjupad lärokurs

Undervisningen följer läroplaner som godkänts av utbildningsanordnaren och som ska utgå från grunderna för läroplanen som fastställts av Utbildningsstyrelsen. I läroplanerna fastställs undervisningens mål och centrala innehåll och de kan innefatta lärokurser av olika omfattning.

Lärokurserna för den grundläggande konstundervisningen är allmän lärokurs och fördjupad lärokurs. Grunder för läroplanerna för den allmänna och den fördjupade lärokursen har fastställts för arkitektur, bildkonst, handarbete, mediekonst, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst.

Anordnande och finansiering av grundläggande konstundervisning

Kommunen kan ordna grundläggande konstundervisning efter eget beslut. Staten deltar i finansieringen genom att ge kommunerna statsandel för grundläggande konstundervisning på basis av ett pris per enhet som beräknas enligt invånarantalet och per invånare.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja kommunen rätt till statsandel också på basis av ett pris per enhet som beräknas enligt antalet undervisningstimmar och per undervisningstimme.

Samkommuner, registrerade sammanslutningar och stiftelser behöver ett tillstånd att ordna utbildning av undervisnings- och kulturministeriet för att omfattas av statsandel enligt undervisningstimme. Andra aktörer än kommunen kan beviljas tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning om undervisningen är nödvändig och den som ansöker om tillstånd har yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna tillbörlig undervisning. Tillstånd kan beviljas inom ramen för kvoten för undervisningstimmar som fastställs i statsbudgeten.

Därtill delar undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen årligen ut understöd bl.a. för den grundläggande konstundervisningens driftskostnader och för utveckling av verksamheten.

I förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet föreskrivs om behörighetsvillkor för rektorer och lärare.

Reformen av den grundläggande konstutbildning

Reformen av den grundläggande konstutbildning

Arbetsgruppen för att bereda en reform av lagstiftningen om grundläggande konstundervisning och systemet för statlig finansiering. Målet är att förbättra undervisningens tillgänglighet

Mer om reformen

Ytterligare information

Hanna Koskimies, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330048   E-postadress: