I ungdomarnas hälsningar till beslutsfattarna betonas åtgärder för att stoppa klimatförändringarna samt ett bättre stöd från vuxna i de ungas vardag

I de inkluderande workshopparna i samband hörandet fick ungdomarna i små grupper ta upp ett problem i anslutning till temat som de tyckte var viktigt. Därefter behandlade ungdomarna orsakerna till och konsekvenserna av problemet med hjälp av Problemträd-metoden. De föreställde sig också en idealvärld utan problemet. Efter att ha analyserat problemet fick grupperna skicka hälsningar i form av åsiktsyttringar kring temat till de kommande beslutsfattarna.

Plock ur temafrågorna och hälsningar till beslutsfattarna

Klimat.

Hur kan vi lösa klimatkrisen
tillsammans?

På frågan om vad unga har för tankar kring klimatförändringarna är det mest återkommande svaret ångest. De unga känner till de globala konsekvenserna av klimatförändringarna och att ekonomiska frågor ofta får företräde framför klimatfrågor. Människans likgiltighet inför klimatförändringarna nämndes också under workshopparna.

Ett tydligt budskap till beslutsfattarna från de unga som deltog i workshopparna är att det är dags att gå från ord till handling för att stoppa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Klimatåtgärderna är redan brådskande.

Jag hoppas att beslutsfattarna lyssnar på våra åsikter med spetsade öron, eftersom de bygger den värld där vi och våra barnbarns barn ska leva.

Arbetsliv.

Hur ser sysselsättningen och arbetslivet ut för unga i framtiden?

Ungdomarna anser att den största utmaningen för deras framtida yrkesliv är att få ett arbete.

Det mest återkommande budskapet från ungdomarna är att fördomar i arbetslivet bör undanröjas. De anser det också vara viktigt att uppnå jämlikhet i arbetslivet. Arbetsprövningen kunde främjas vid yrkesläroanstalterna till exempel genom ”provskift” på arbetsplatserna. Inom yrkesutbildningen krävs en förbättring av utbildningens kvalitet samt av hur man uppmuntras och vägleds till arbete.

Invandrare och infödda finländare borde göra mer tillsammans.

Gemenskap.

Hur ser de ungas samhörighet ut i framtiden?

Mobbning, diskriminering och rasism är de största utmaningarna för samhörigheten bland unga. Mobbning beror enligt ungdomarna ofta på att enskilda människor mår dåligt och på att det inte finns förståelse för att människor är olika.

Under workshopparna krävdes det upprepande gånger att man ingriper i mobbning. Straffen för mobbning kunde skärpas. Även föräldrarna borde få mer stöd när det gäller fostran. Färdigheterna för vuxna som arbetar med unga att ingripa i mobbning borde förbättras.

Jag tänker på hur vuxna hanterar situationer till exempel i skolvärlden. Ibland har jag sett att situationer inte tas på lika stort allvar som de borde och att saker och ting sopas under mattan.

 

Ekonomi.

Hur kan man förbättra de ungas ekonomiska situation?

Det som väcker mest oro i fråga om möjligheterna att försörja sig ekonomiskt är hur pengarna används och hur pengarna räcker till.

De unga som deltog i workshopparna betonar i sina budskap till beslutsfattarna att den ekonomiska fostran behöver förbättras och att ekonomiska färdigheter borde läras ut redan i lågstadiet. I förslagen till lösningar upprepas också ett bättre tillhandahållande av studiestöd och arbetstillfällen samt satsningar på hälso- och sjukvården och ungdomsarbetet. Möjligheten att klara sig på sin lön lyfts också fram.

I skolan måste man kunna prata om riskerna med snabblån och problemen med avbetalningar. Med hjälp av självkänsla behöver man inte dyra märken för att passa in.
 

Hälsa.

Vad får en ung person
att må bra?

I ungdomarnas tankar om hälsa återkommer främst den utbredda psykiska ohälsan och svårigheten att få hjälp. Den psykiska ohälsan väcker oro, och ungdomarna ser också en risk för att unga marginaliseras till följd av problem med den psykiska hälsan.

Ungdomarna som deltog i workshopparna ansåg att man måste ingripa i de faktorer som orsakar stress, bland annat pressen i skolan. Det bör också vara lättare att få hjälp och finnas bättre tillgång till vård med låg tröskel. Ungdomarnas samhörighet och de förebyggande tjänsterna bör också främjas.

Det behövs mer stöd för korttidsterapi och för andra former av vård med låg tröskel.

Likvärdighet.

Hur föreställer sig de unga ett jämställt och jämlikt Finland?

Jämlikhet och jämställdhet utmanas enligt ungdomarna av diskriminering, av att man inte vågar eller vill hjälpa den som är i nöd och av att man inte accepterar människor som de är.

Ungdomarnas budskap till beslutsfattarna är att jämlikhet bör uppnås överallt i samhället. Det krävs att man ingriper effektivare i mobbning och diskriminering bland unga för att bättre uppnå jämställdhet och jämlikhet. Jämlikhet bör också uppnås i arbetslivet och inom försvaret.

Riksdagen och regeringen borde stifta en lag för att göra värnplikten mer jämställd. Hela åldersklassen borde rycka in i armén!

Klimatförändringarna, den psykiska hälsokrisen bland unga samt jämställdhet och jämlikhet är enligt ungdomarna de viktigaste utmaningarna att lösa

I enkätsvaren lyfts klimatförändringarna, utslagningen bland unga och det världspolitiska läget fram som de viktigaste utmaningarna att lösa i Finland.

Klimatförändringarna och bevarandet av naturen 41 %
Utslagningen bland unga 31 %
Det världspolitiska läget 27 %
Jämställdhet och jämlikhet 25 %
Ungas sysselsättning och arbetsliv 22 %
Tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster 21 %

Tabell: Fenomen som nämns mest bland de tre största utmaningarna att lösa. Antalet respondenter 7 081, antalet utvalda svar 27 905.

En god hälsa, familjen, närstående och vänner samt hobbyer eller möjligheter till fritidsaktiviteter skapar välbefinnande bland unga

Över hälften av alla unga som svarade på enkäten lyfte fram en god hälsa som en av de fyra saker som skapar välbefinnande. Familjen och närstående, hobbyer eller möjligheter till fritidsaktiviteter, vänner och att inte behöver oroa sig för pengar är de mest återkommande svaren i fråga om vad som skapar välbefinnande.

God hälsa 51 %
Familj och närstående 46 %
Hobbyer eller möjligheter till fritidsaktiviteter 42 %
Vänner 40 %
Ingen oro för pengar 36 %
Tillräcklig sömn och vila 21 %

Tabell: Vad skapar mest välbefinnande? Antalet respondenter 7 081, antalet utvalda svar 27 905.

Ytterligare information

Antti Ollikainen
projektkoordinator
050 338 4485
[email protected]
Nuorten Akatemia / Kompetenscentret för ungas delaktighet

Marja Pulkkinen
överinspektör
0295 330 113
[email protected]
undervisnings- och kulturministeriet