Utförsel av kulturföremål

Kapioarkku, Rovaniemi, 1826, Suomen kansallismuseon kokoelmat. Kuva: Museokuva Matti Huuhka & CoFör utförsel av föremål som hör till det nationella kulturarvet behövs alltid ett tillstånd.

Lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål skyddar och bevarar nationella skatter som ingår i kulturarvet genom att begränsa utförseln av vetenskapligt, konstnärligt och historiskt värdefulla kulturföremål.

De föremål som kräver utförseltillstånd har delats in i fyra huvudkategorier.

  • föremål med anknytning till den nationella historian och bemärkta personer
  • föremål som avses i lagen om fornminnen
  • värdefulla arkiv och samlingar
  • föremål som anges separat i lagens bilaga och där kravet på tillstånd beror på föremålets ålder, framställningsland och hur länge det har funnits i Finland.  

Lagen ingriper inte i äganderätten för enskilda personer som flyttar bort från Finland eller får ett kulturföremål i arv eller genom avvittring. Lagen tillämpas när i lagen angivna kulturföremål som ingår i det nationella kulturarvet förs ut ur Finland till andra medlemsstater inom Europeiska unionen eller exporteras från unionens territorium. Förutom utförsellagen finns bestämmelser om export av kulturföremål till länder utanför Europeiska unionen i rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål.

Museiverket är rådgivande och styrande tillståndsmyndighet i frågor som gäller utförsel av kulturföremål. Tullverket är den myndighet som övervakar utförseln av kulturföremål. Nationalgalleriet och Krigsmuseet behandlar nationella utförseltillstånd för kulturföremål på sitt specialområde.

Ytterligare information

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330269   E-postadress: