Riktlinjer för de allmänna biblioteken

Biblioteken erbjuder alla likvärdig tillgång till information och kultur. Undervisnings- och kulturministeriet arbetar för att biblioteks- och informationsservice erbjuds på lokal nivå och för att servicen är heltäckande och mångsidig.

 

Lagen om allmänna bibliotek innehåller bestämmelser om de allmänna biblioteken och deras verksamhet, om främjande av verksamheten på lokal-, region- och riksnivå, om bibliotekens samarbete och om statsfinansieringen för biblioteken.

Lagen om allmänna bibliotek trädde i kraft den 1 januari 2017. Lagens syfte är att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, att främja tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen samt ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Syftet ska uppnås med utgångspunkt i gemenskap, pluralism och kulturell mångfald.

 

 

Ytterligare information

Minna Karvonen, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330142   E-postadress: