Konstens och kulturens branscherLasipulloja

Sätten som konstbranscherna organiserar sig på, stödstrukturerna, utvecklingsmöjligheterna och internationaliseringen varierar. Det föds också nya former av konstnärliga uttryck och kombinationer av konstområden.

Konstbranschernas olikheter och ändringar i verksamhetsmiljön beaktas i riktlinjerna för  konst- och konstnärspolitiken som bereds av ministeriet under de närmaste åren.

Vissa branscher grundar sig mer på grupp- eller institutionsverksamhet, vissa på produktioner och vissa på enskilda konstnärers verk.

Nätverket av konst- och kulturinstitutioner samt aktörer inom andra områden är omfattande och man har strävat efter att utveckla samarbetet. Undervisnings- och kulturministeriet stöder förutsättningarna för verksamheten och strävar på så sätt efter att trygga ett jämlikt utbud och tillgång till konst och kultur i hela landet.

Faktorer som påverkar konstnärernas ställning och utkomst - utbildning, sysselsättning, socialskydd, beskattning - hänför sig till flera olika ministeriers uppgifter.