PISA producerar information om undervisningens situation och resultat

PISA (Programme for International Students Assessment) är OECD-ländernas gemensamma forskningsprogram som producerar information om utbildningens nivå och resultat samt om inlärning som sker utanför skolan i en internationell referensram.

I PISA utvärderar man vart tredje år kunskaperna i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse hos ungdomar i åldern 15 år. I undersökningen utreds hur väl 15-åringar behärskar nyckelfärdigheter med tanke på framtiden, vilka faktorer som påverkar dessa färdigheter samt hur färdigheterna utvecklas med tiden. I PISA utreds även attityder och -färdigheter som stödjer inlärningen.

Undersökningarnas fokusområde variera

Genom elev- och skolenkäter görs en bred utredning över studiemiljön i hemmen och skolorna, hemmets sociala ställning och stöd för studierna, hur eleverna använder sin tid samt deras inställning till skolan och inlärningen.

Undersökningens fokusområde byts i samband med varje undersökning. De tidigare undersökningarna har fokuserat på följande områden:

PISA 2022: matematik (publiceras i december 2023)
PISA 2018: läsförståelse
PISA 2015: naturvetenskaper
PISA 2012: matematik
PISA 2009: läsförståelse
PISA 2006: naturvetenskaper
PISA 2003: matematik
PISA 2000: läsförståelse

Vanligtvis genomförs PISA var tredje år. Till följd av senaste årets coronapandemi har undersökningen för 2021 dock senarelagts och väntas genomföras först under 2022. Resultaten publiceras i december 2023 samtidigt i alla länder som deltar.  

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar undersökningen i Finland och utnämner en representant till PISAs styrelse.

Ytterligare information

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä 0295330140  


Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330258  

Arto Ahonen, universitetsforskare, nationell koordinator för PISA (Institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet )
040 893 4209    [email protected]

Mari-Pauliina Vainikainen, forskningskoordinator (Centret för utbildningsutvärdering / Helsingfors universitet)
050 318 2188