Delegationen för upphovsrättsliga ärenden

Suurennuslasi ja teksti

Delegationen för upphovsrättsärenden är ett rådgivande organ i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen  följer upp och utvärderar upphovsrättslagstiftningen och -systemet samt verksamhetsmiljöns utveckling. Delegationen fungerar dessutom som kontaktorgan för ministeriet och upphovsrättsområdets intressentgrupper och experter.

Delegationen för upphovsrättsliga ärenden har som uppgift att:

  1. fungera som undervisnings- och kulturministeriets rådgivande sakkunnigorgan i upphovsrättsärenden
  2. diskutera utvecklandet av den nationella upphovsrättspolitiken, -systemet och -lagstiftningen
  3. följa med utvecklandet av upphovsrättsärenden i EU och internationella organisationer och utvärdera detta ur Finlands synvinkel
  4. främja samarbetet mellan olika branscher i fråga om upphovsrättsliga ärenden
  5. fungera som kanal för informationsspridning för hela upphovsrättsfältet.

Delegationen har tillsatts för perioden 19.10.2023 – 31.3.2027, dock så att delegationens mandatperiod i fall av urtima riksdagsval upphör på valdagen. 

Ordförande för delegationen är statssekreterare Elina Laavi och vice ordförande direktör Jorma Waldén. Sekreterare är regeringsrådet Anna Vuopala vid undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information

Anna Vuopala, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330331   E-postadress: