Finansiering av konst och kultur som grundar sig på statsunderstöd

Med statsunderstöd finansierar undervisnings- och kulturministeriet bl.a. nationella konstinstitutioners verksamhets- och lokalkostnader och med understöden stöds organisationer inom konst och kultur samt konstnärlig och annan kulturell verksamhet. Understöden beviljas på basis av prövning.

Över hälften av alla anslag för konst- och kultursektorn delas ut som statsunderstöd och stipendier. Av dessa beviljas över 80 procent från avkastningen från penningspel. Beviljandet av understöd regleras av statsunderstödslagen.

Statsunderstöd beviljas förutom av undervisnings- och kulturministeriet även av Centret för konstfrämjande och Museiverket. Därtill har vissa sammanslutningar och stiftelser inom sektorn beviljats understöd som ska fördelas vidare till specifika ändamål eller en begränsad målgrupp.

Närmare hälften av understödsanslagen fördelas till de nationella kulturinstitutionernas, dvs. Nationaloperans och balettens, Nationalteaterns och Nationalgalleriets verksamhet och lokalkostnader.

Ytterligare information