Studentexamen

Med hjälp av studentexamen klarläggs om de studerande har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets läroplaner samt uppnått tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen.

Studentexamen ordnas två gånger per år, på våren och hösten. Studentexamen ordnas samtidigt i alla gymnasier och läroanstalter som ordnar gymnasieutbildning. Examen kan avläggas under ett och samma examenstillfälle eller utspritt under tre på varandra följande examenstillfällen. Studentexamensbetyget får man när man avklarat alla obligatoriska prov och får gymnasiets avgångsbetyg eller betyg för yrkesutbildningen.

Studentexamen omfattar minst fyra prov. Det enda obligatoriska provet för alla är provet i modersmål. De tre övriga obligatoriska proven väljer examinanden från en grupp som innefattar provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, provet i matematik och realämnena. I examen kan därtill ingå extra prov. Prov som avlagts som obligatoriska i en tidsmässigt utspridd examen kan inte senare ändras till extra prov.

Studentexamensnämnden ansvarar för styrandet av studentexamen, utarbetandet av provuppgifter och bedömningen av provsvar. Nämndens medlemmar representerar olika läroämnen i studentexamen och de bistås av ca 330 adjungerade medlemmar i utarbetandet av uppgifter och bedömningen av svar.

Ytterligare information

Heikki Blom, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330074